Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Brehové porasty v ohrození

Rubrika: Poradňa 28. 2. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Brehové porasty v ohrození

Veľmi častý úkaz podhorských oblastí …

Počas tejto zimy sa stretávame na Slovensku s veľmi častým úkazom v podhorských oblastiach, kde brehové porasty potokov a riek  tvoria jelše. Na mnohých miestach dochádza k výrubu týchto porastov a aké sú dôvody ? Často správca povodia uvádza "výrub stromov prestarnutých, polámaných, v zlom zdravotnom stave a stromov naklonených smerom do vodného toku, ktoré bránia v odtoku vôd."  Ale niekedy výrub realizujú individuálni podnikavci, ktorí majú záujem drevo z výrubu výhodne premeniť na finančný zisk.

Zaráža fakt, že na mnohých miestach sú to porasty mladé alebo strednoveké (nie prestarnuté) a polámané stromy často tvoria mizivé 1-2% z brehového porastu. Napriek tomu sú často vyrubované   kompletne všetky stromy. Niekedy nachádzame že sú ponechávané stromy na každých 5 - 10, ale niekedy aj 50 - 100 metrov od seba. Výsledkom je oslabenie pevnosti brehov a zvýšenie rizika povodní. Okrem toho sa voda v týchto potokoch a riekach viac vystavuje slnečnému žiareniu, čo spôsobuje v letných mesiacoch jej prehrievanie - a čím je voda teplejšia tým má nižšiu samočistiacu schopnosť - teda zhoršuje sa kvalita vody a všetko živé, čo tu žije sa musí buď prispôsobiť ( musí sa premiestniť na inú časť rieky (potoka)) alebo uhynie.

Na regulovaných vodných tokoch je správca povodia oprávnený realizovať tzv. periodickú údržbu. Ale vyrubovanie kompletných brehových porastov sa nemôže považovať za "údržbu" vodných tokov, zvlášť by sa to očakávalo od organizácií, ktoré patria do rezortu "životné prostredie" a správcovia povodí tam patria !  A fakt, že súvislý brehový porast jelší vytvára svojimi koreňmi nie len pevný, ale aj pružný pobrežný svah, odolný proti zvýšeným prietokom vôd, zabraňujúci zosuvom brehov, zrejme tí, ktorí povoľujú takéto výruby - zrejme na tento fakt zabudli.

Ešte výraznejšie škody nastávajú pri výrube brehových porastov na neregulovaných vodných tokoch. Tam sú spravidla porasty jelše lepkavej zaradené do kategórie európsky významných biotopov a ich výrubom dochádza k porušeniu zákona o ochrane prírody a krajiny.

Keďže aj vodné toky s brehovými porastmi patria k mokradiam, nedalo mi nespomenúť tento aktuálny problém v rámci mesiaca, kedy si pripomíname Medzinárodný deň mokradí (2. február) a celý mesiac sa snažíme robiť aktivity, ktoré prispejú k ochrane týchto biotopov.

(Text a foto: Vladimír Slobodník)