Na túru s NaturouVYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla www.snaturou2000.sk (alebo aj www.naturusnaturou.sk s presmerovaním) v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.snaturou2000.sk (alebo aj https://www.naturusnaturou.sk s presmerovaním).

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Textové súbory, pri ktorých sa vyžaduje aj ďalšia úprava, sa z archívnych dôvodov môžu na webovom sídle vyskytovať vo formáte .rtf.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 21. 10. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo aktualizované 21. 10. 2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@snaturou2000.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia.

Webové sídlo bolo vytvorené na podporu školského programu Na túru s NATUROU, ktorý bol na školách realizovaný od roku 2009 až do jeho ukončenia v školskom roku 2018/2019. Obsah webového sídla už nie je aktualizovaný, ale webové sídlo zostáva prevádzkované na vzdelávacie účely.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.