Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

EnvirOtázniky – olympiáda o životnom prostredí

Rubrika: Poradňa 4. 1. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku EnvirOtázniky – olympiáda o životnom prostredí

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila už šiesty ročník celoslovenskej korešpondenčnej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl venovaný problematike životného prostredia – EnvirOtázniky.

Po úspešnom piatom ročníku olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky, do ktorej sa zapojilo vyše tisíc žiakov zo 150 základných škôl druhého stupňa, bol vyhlásený šiesty ročník tejto súťaže.

EnvirOtázniky - olympiáda o životnom prostredí

VI. ročník celoslovenskej korešpondenčnej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl venovaný problematike životného prostredia.

Envirotázniky - logo

Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia, ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

Do súťaže prihlasuje žiakov škola prostredníctvom osoby poverenej na koordinovanie súťaže (koordinátor environmentálnej výchovy na škole). Prihlasovací formulár a súťažné otázky si škola stiahne a vytlačí z internetovej stránky Slovenskej agentúry životného prostredia. Podľa potreby a záujmu žiakov ich následne rozmnoží. Počet zapojených žiakov z jednej školy je neobmedzený.

Vyplnené prihlasovacie formuláre za každého žiaka je potrebné zaslať najneskôr do 25. 2. 2011 (dátum na pečiatke obálky) priamo na adresu:

 • Slovenská agentúra životného prostredia
  Tajovského 28
  975 90 Banská Bystrica

Obsahové zameranie VI. ročníka súťaže

Olympiáda pozostáva z 10 otázok v každej z nasledovných oblastí:

 • Rastlinstvo NATURA 2000
 • Svet húb
 • Zodpovedný spotrebiteľ
 • Prírodné a kultúrne poklady Európy
 • Pohoria sveta
 • Jaskyne na Slovensku

Olympiáda je riešená dotazníkovou formou. Všetky otázky sú uzavreté s možnosťou voľby správnych odpovedí. Každá otázka má len jednu správnu odpoveď. Odpovede sa zaznačujú osobitne do tabuľky na hárku odpovedí.

Desať najúspešnejších mladých riešiteľov získa zaujímavé a hodnotné ceny:

 • 1. miesto - bicykel
 • 2. miesto - stan a spací vak
 • 3. miesto - turistická výbava
 • 1. - 10. miesto - hodnotná kniha

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE, PRIHLASOVACÍ FORMULÁR a SÚŤAŽNÉ OTÁZKY EnvirOtázniky 2010/2011 nájdete na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia.

.

.