Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Motýle tiež potrebujú ochranu

Rubrika: Poradňa 20. 4. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Motýle tiež potrebujú ochranu

Po zime sa prebudil aj hmyz. Včely aj čmeliaky usilovne pracujú, začali sa objavovať aj prvé motýle.

Fotografia Babôčky pávookejObrázok 1: Babôčka pávooká (Inachis io)

Spolu so zakvitnutím jarných kvetov sa po zime prebudil aj hmyz. Včely aj čmeliaky usilovne pracujú. Začali sa objavovať prvé motýle. Zväčša to bývajú babôčky a žltáčiky a onedlho budú lúky posiate kvetmi, na ktorých môžeme pozorovať mnoho prekrásnych druhov motýľov.

Na Slovensku sa vyskytuje približne 3500 druhov motýľov. Ochrana motýľov na Slovensku je zabezpečená  viacerými opatreniami. Existuje tzv. druhová ochrana motýľov a zároveň je vypracovaný aj červený zoznam motýľov, ktorý zahŕňa 111 druhov motýľov v rôznych stupňoch ohrozenia podľa kritérií IUCN. Červený zoznam poskytuje informácie o najohrozenejších druhoch vyskytujúcich sa na našom území.

Je viacero faktorov ktoré ovplyvňujú priaznivý stav jednotlivých druhov motýľov. Motýle ohrozuje nepriaznivé počasie, dlhodobé dažde a s tým spojené záplavy, likvidácia vhodných stanovíšť. Vytláčanie živných rastlín inváznymi rastlinami, zarastanie lokalít spôsobuje že samičky nemajú kde klásť vajíčka a ak je ďalší vhodný biotop príliš vzdialený alebo je medzi nimi neprekonateľná bariéra, motýľ tam nedokáže zaletieť, zahynie celá populácia. Z tohto dôvodu je potrebné zachovanie spojitosti medzi jednotlivými lokalitami tak, aby motýle mohli prelietavať medzi lokalitami, vymieňať genetické informácie a zabezpečiť tak prežitie zdravej populácie.

Ak sa na území, kde sa vyskytuje vzácny druh vykonávajú manažmentové opatrenia je veľmi dôležité aby boli aj z časového hľadiska dodržiavané. Veľmi podstatné je to napr. u modráčikov rodu Maculinea kde je potrebné kosiť plochy šetrným spôsobom, aby sa nenarušili živné rastliny akurát v čase kvitnutia alebo kosenie presunúť až na neskôr, keď húsenice týchto motýľov zalezú do mravenísk, pretože v tomto štádiu motýľ využíva mravce pre svoj ďalší vývin.

Fotografia ohniváčika veľkéhoObrázok 2: ohniváčik veľký (Lycaena dispar)

Najznámejším zástupcom ohrozených druhov motýľov v očiach verejnosti je nepochybne jasoň červenooký (Parnassius apollo). Menej nápadný je jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne). K veľmi výrazným druhom patria ohniváčiky, už z ich rodového názvu vyplýva, že sú to zaujímavé motýle. Jeden z nich ohniváčik veľký (Lycaena dispar) patrí k druhom európskeho významu. Vyskytuje sa na vlhkých podmáčaných lúkach, ale taktiež osídľuje ruderálne plochy na vlhkých stanovištiach.  Húsenice žijú na rastlinách Rumex crispus  a Rumex obtusifolius. Je dôležité aby územia, v ktorých sa druh vyskytuje a na miestach, kde sa vykonávajú manažmentové opatrenia boli kosené mozaikovite.

Ďalším menej nápadným a známym motýľom, ktorý je tiež európsky významným druhom je denný motýľ hnedáčik osikový. Obýva svetlé listnaté lesy, rúbaniská, okraje lesov. Väčšina populácií druhu je viazaná na jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) alebo na vtáčí zob (Ligustrum vulgare) ale môže sa vyskytovať aj na lokalitách bez týchto drevín. Zaujímavé na tomto druhu je fakt, že húsenice sa zhlukujú a žijú spoločne v tzv. primárnom hniezde. Na jeseň opúšťajú hniezdo a sťahujú sa do nižšieho bylinného podrastu, kde prezimujú. Pri ochrane tohto druhu ale aj iných motýľov je preto dôležité aby sa na jar nevypaľovali trávne porasty, pretože hrozí likvidácia celých populácii. Keďže sa jedná o veľmi lokálny druh je dôležité aby sa udržiavali podmienky pre jeho život. Jaseň štíhly nie je vzácna drevina a vyskytuje sa pomerne často, dôležité je v akom poraste sa nachádza. Tomuto druhu nevyhovuje jaseň v zapojenom lese ani na stepných stanovištiach. Musí to byť systém pasiek vo vysokom lese najlepšie nie veľmi izolovaný.

Teším sa ak v galériách na tejto stránke pribudnú pekné fotky motýľov ale aj iného hmyzu. Možno sa práve vám podarí objaviť niektorého zo spomínaných motýlikov! Mnoho zaujímavých informácií o motýľoch nájdete na webových stránkach lepidoptera.sk.

Text a fotografie: Mgr. Ján Černecký