Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Vtáky a výruby stromov a kríkov

Rubrika: Poradňa 1. 8. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Vtáky a výruby stromov a kríkov

…hniezdia v lesoch popri potokoch, na poliach a pasienkoch, na vlhkých lúkach, v dutinách a konároch stromov, na kríkoch uprostred polí alebo na okrajoch lesov…

Mnohé deti vedia, že už počas skorej jari hniezdia v lesoch sovy a ozývajú sa húkaním. Sova lesnávýr skalný začínajú hniezdenie už koncom februára a najmä v marci. V marci začínajú hniezdiť aj trasochvosty horské popri potokoch, škovránky poľné na poliach a pasienkoch a cíbiky chochlaté na vlhkých lúkach.

Z lesných druhov spevavcov začína v marci hniezdiť brhlík lesný, na hniezdenie využíva dutiny v stromoch alebo vtáčie búdky. Neskôr sa k brhlíkovi pridávajú sýkorky - bielolíca, belasá, uhliarka, chochlatá, čiernohlavá aj lesklohlavá, ale aj žltochvost lesný muchárik bielokrký - všetko druhy hniezdiace v dutinách stromov.

Ďalšie druhy hniezdia v konároch stromov. V marci už hniezdi sojka škriekavá, drozd plavý, drozd čierny, drozd čvíkotavý, v apríli sa pridáva stehlík zelený, slávik červienka, vrchárka modrá, penica čiernohlavá, penica popolavá, pinka lesná a viaceré ďalšie druhy.

Na kríkoch uprostred polí alebo na okrajoch lesov hniezdi penica jarabá, strakoš červenochrbtý, straka čiernozobá, penica hnedokrídla. Hniezdia od apríla do júla, len straka začína hniezdiť už v marci.

Niektoré druhy hniezdia priamo na zemi v tráve, alebo v burinách. K takýmto druhom patria škovránky poľné, strnádky žlté pŕhľaviare čiernohlavé. V lesnom podraste hniezdia aj jariabky hlucháne a najmä hlucháne sú v ostatných rokoch na Slovensku veľkou vzácnosťou.

Samozrejme nevymenoval som všetky druhy vtákov hniezdiacich na popísaných biotopoch - nie je to cieľom týchto riadkov, hoci viem, že všetky druhy vtákov sú zákonom chránené. A prečo to píšem?

Lebo neviem prísť na to, prečo sa na Slovensku povoľuje vyrubovanie kríkov a stromov v čase hniezdenia vtákov. Následkom je samozrejme likvidácia hniezd s vajíčkami alebo hniezd s mláďatami chránených druhov. V rámci miest a obcí rozhodujú o výruboch stromov a kríkov zastupiteľstvá miest a obcí a najmä primátori a starostovia.

V lesoch je to ešte horšie - keď sa pri vyrubovaní stromov neprihliada na hniezdiace chránené druhy vtákov a mnohé druhy hniezdiace na stromoch a v stromoch sú európsky významné chránené druhy, napríklad: bocian čierny, orol krikľavý, orol skalný, orliak morský, pôtik kapcavý, ďateľ bielochrbtý, ďateľ prostredný, ďateľ/tesár čierny,  ďateľ/ďubník trojprstý a zo spevavcov muchárik bielokrký a muchárik červenohrdlý. Samozrejme pri vyrubovaní stromov v čase hniezdenia sú likvidované aj hniezda druhov hniezdiacich na zemi, z európsky významných sú to lelek lesný a hlucháň.

Snáď v krátkej dobe dôjde k zmene právnych predpisov tak, aby chránené druhy boli aj v praxi naozaj chránené - má to logiku, alebo nie?

text: Vladimír Slobodník