Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Význam mokradí na Slovensku

Rubrika: Poradňa 23. 2. 2011 Autor:
Ikona článku Význam mokradí na Slovensku

2. februára celý svet každoročne oslavuje ako Svetový deň mokradí. Pripomíname si tým RAMSARSKÝ DOHOVOR, od ktorého prijatia ubehlo tento rok presne 40 rokov.

Veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí spôsobili na celom svete vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov, ako aj druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané. Už začiatkom šesťdesiatych rokov bol práve alarmujúci pokles početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov (najmä kačíc) a rastúca potreba ochrany biotopov najmä sťahovavých druhov vodných vtákov impulzom pre prijatie medzivládneho dohovoru známym pod názvom:

Ramsarský dohovor

Jeho oficiálny názov je Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva. Dohovor bol prijatý v meste Ramsar (Irán) 2. februára 1971 a platnosť nadobudol 21. decembra 1975.
Každý rok sa tak 2. február oslavuje ako Svetový deň mokradí. Tento medzivládny dohovor zameraný na ochranu a múdre využívanie mokradí, je považovaný za vôbec prvú z novodobých globálnych medzinárodných zmlúv o ochrane a rozumnom využívaní prírodných zdrojov.

Celosvetový zoznam Ramsarských lokalít v súčasnosti obsahuje 1916 lokalít z celého sveta, pričom 14 medzinárodne významných mokradí leží v Slovenskej republike:

 1. Parížske močiare (od r. 1990)
 2. Šúr (od r. 1990)
 3. Senné-rybníky (od r. 1990)
 4. Dunajské luhy (od r. 1993)
 5. Niva Moravy (od r. 1993)
 6. Latorica (od r. 1993)
 7. Alúvium Rudavy (od r. 1998)
 8. Mokrade Turca (od r. 1998)
 9. Poiplie (od r. 1998)
 10. Mokrade Oravskej kotliny (od r. 1998)
 11. Rieka Orava a jej prítoky (od r. 1998)
 12. Domica (od r. 2001)
 13. Alúvium Tisy (od r. 2004)
 14. Jaskyne Demänovskej kotliny (od r. 2006)

Význam mokradí na Slovensku

Image

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi.

Mokrade (jednoducho povedané vodné a vodou podmáčané biotopy) majú mnohoraký význam.
Ale z hľadiska človeka v ostatných rokoch do popredia vystupujú najmä ich:
- Protipovodňová funkcia - v súvislosti s ochranou pred záplavami a povodňami
- Vodozádržná funkcia - v súvislosti s nárastom spotreby pitnej vody vo svete

Význam mokradí na Slovensku spočíva hlavne v tom, že väčšina zásob vody sa vytvára zo zrážok (dážď a sneh) a spomalenie odtoku vody a jej zadržiavanie vsakovaním na celom území Slovenska, zabezpečí vytváranie dostatočných zásob pitnej vody a je osobitne dôležité najmä pri protipovodňovej ochrane územia Slovenska.

Pre praktický život to znamená:

 • Udržovanie jestvujúcich slepých a mŕtvych ramien na riekach a potokoch
 • Ochrana všetkých mokradí (od periodických mlák až po rozsiahle močiare)
 • Vytváranie nových maloplošných jazierok a rybníčkov na súkromných pozemkoch
 • Vytváranie lesných mokradí v zalesnených územiach

Pre "dospelákov" zasahujúcich do životného prostredia to znamená, napr.:

 • Zabezpečiť pravidelné čistenie vodných nádrží od nánosov bahna, štrku a piesku Zabezpečiť pravidelné čistenie vodných tokov od nánosov
 • Na vhodných miestach vodných tokov vytvárať slepé ramená
 • Na vhodných miestach vodných tokov ponechávať resp. vytvárať meandre (neregulovať)
 • Na lesných cestách na každom svahu robiť odrážky na odvod dažďovej vody
 • Na brehoch vodných tokov ponechávať dostatok brehovej vegetácie
 • Na vtoku potoka do rieky ponechávať brehové porasty vo forme lužných lesíkov
 • Novú výstavbu umiestňovať ďalej od vodných tokov
 • Novú výstavbu umiestňovať na vyššie položené územia - vzhľadom na hladinu rieky
 • Pri nových stavebných aktivitách - čo najviac plôch ponechať bez asfaltu a betónu

Dodržovanie týchto zásad určite zabráni menším záplavám a u veľkých povodní určite zníži výšku povodňovej vlny, zníži sa tým veľkosť zaplaveného územia a znížia sa tým aj škody na ľudskom zdraví a majetku.

Súvisiace odkazy:

www.ramsar.org
Ramsarský dohovor - Enviroportál
Zoznam medzinárodne významných mokradí na Slovensku

.

.

.