Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Vzdelávací program pre učiteľov

Rubrika: Poradňa 7. 2. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Vzdelávací program pre učiteľov

Všetkých pedagógov zapojených do školských programov Na túru s NATUROU a Ekologická stopa pozývame na vzdelávací program s názvom Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju.

Vzdelávací program je v procese akreditácie v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických  zamestnancov !

Organizátor:
Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici - Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Cieľová skupina:
Pedagógovia materských, základných a stredných škôl.

Hlavný cieľ:
Rozvíjanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

Obsah a rozsah:

 • odborný výklad a praktické aktivity v nasledujúcich oblastiach: trvalo udržateľný rozvoj, výchova k trvalo udržateľnému rozvoju,
  koncept ekologickej stopy, metodika výpočtu ekologickej stopy a kategórie ekologickej stopy v škole;
 • 35 hodín aktualizačné vzdelávanie - prezenčná forma, v trvaní 5 dní.

Termíny:

 • SEV Regetovka
  • I. termín:  26. 3. 2011 - 30. 3. 2011
  • II. termín:   30. 3. 2011 - 3. 4. 2011
 • SEV Drieňok Teplý Vrch
  • I. termín:    9. 4. 2011 - 13. 4. 2011
  • II. termín: 13. 4. 2011 - 17. 4. 2011
 • SEV Dropie
  • I. termín:  21. 5. 2011 - 25. 5. 2011
  • II. termín: 25. 5. 2011 - 29. 5. 2011

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
Do vzdelávania bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej prihlášky, v ktorej riaditeľ školy (priamo riadenej organizácie) potvrdí správnosť údajov. Riadne vyplnenú prihlášku s jasne vyznačeným termínom je potrebné zaslať na nižšie uvedenú kontaktnú adresu do 11. marca 2011.

Finančné zabezpečenie:
Náklady spojené s realizáciou vzdelávania (strava, ubytovanie) budú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu "Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)". Účastníkom vzdelávania budú bezplatne poskytnuté metodické a materiálne pomôcky. Cestovné náklady účastníka hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám!

Na stiahnutie:

.

.

.