Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Vysvetlivky

Atlasy rastlín a živočíchov školského programu Na túru s NATUROU obsahujú vybraných 100 rastlinných a 100 živočíšnych druhov, ktorých výskyt mapovali prieskumné skupiny žiakov zapojené do programu. Školský program bol prevádzkovaný v období rokov 2009 až 2019. Pre žiakov boli atlasy užitočnou pomôckou pri príprave a realizácii mapovania druhov. V atlasoch našli základné informácie o jednotlivých druhoch, ich ochrane, skupinách biotopov, ako aj o vhodných obdobiach na mapovanie.

Z dôvodu ukončenia školského programu a ďalšieho neaktualizovania obsahu portálu, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za aktuálnosť uvedených informácií, najmä v oblasti ochrany a stupňa ohrozenia jednotlivých druhov.

V atlasoch sa vyskytujú nasledovné pojmy, skratky a ikony:

Systematická skupina

 • Zaradenie druhu do systematickej skupiny.

Skupina biotopov

 • Druh sa prirodzene vyskytuje v uvedenej skupine biotopov.
 • V skupine lesných biotopov sú zahrnuté:
  • lesné biotopy,
  • kríčkové a krovinné biotopy.
 • V skupine nelesných biotopov sú zahrnuté:
  • lúčne biotopy,
  • travinné biotopy,
  • slaniskové biotopy,
  • pieskové a pionierske biotopy,
  • skalné a sutinné biotopy,
  • alpínske biotopy,
  • ruderálne biotopy,
  • ľudské sídla, stavby a iné antropogénne biotopy.
 • V skupine vodných biotopov sú zahrnuté:
  • vodné biotopy,
  • brehové porasty,
  • rašelinné a slatinné biotopy,
  • mokraďové biotopy,
  • prameniská.

Kvitnutie

Graficky je vyznačené obdobie kvitnutia rastlín (číslo predstavuje príslušný mesiac v roku), kedy je vyhľadávanie a identifikácia rastlinných druhov jednoduchšia.

Ikony znázorňujú len orientačný výskyt, v ktorom ročnom období sa s daným živočíšnym druhom možno stretnúť v našej prírode. Samozrejme, môžu nastať aj výnimky, napr. počas miernej zimy sa v snehu pomerne často objavia medvedie odtlačky, pretože k pravým zimným spáčom nepatrí.

 • jar

 • leto

 • jeseň

 • zima

Aktivita počas dňa (živočíchy)

Aktivita a miesto výskytu živočíchov sa počas roka môže meniť (napr. obojživelníky, vtáky). Cicavce sú aktívne prevažne v noci, ale ich prítomnosť prezradia pobytové stopy.

 • počas dňa

 • na súmraku

 • počas noci

 • na svitaní

Ochrana

Druhy, ktoré sú chránené na národnej úrovni (legislatíva SR), príp. na medzinárodnej úrovni (legislatíva EÚ, medzinárodné dohovory).

Stupeň ohrozenia

Druh je zaradený do Červeného zoznamu rastlín a živočíchov Slovenska (Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. eds., 2001: Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana Prírody 20 (Suppl.), 160 s.) v uvedenom stupni, resp. kategórii ohrozenosti (podľa IUCN, 1995):

 • vyhynutý - EXTINCT
  Druh je "vyhynutý", keď je nepochybné, že uhynul jeho posledný jedinec.

 • vyhynutý vo voľnej prírode - EXTINCT IN THE WILD
  Druh je "vyhynutý vo voľnej prírode", keď prežívanie je známe len v kultivácií, v zajatí alebo v naturalizovanej populácií (alebo populáciách) značne vzdialených od pôvodného areálu. Taxón sa považuje za vyhynutý vo voľnej prírode, keď ani pri dôkladných prieskumoch v známych a predpokladaných biotopoch, v celom jeho historickom areáli a v zodpovedajúcom období (dennom, sezónnom, ročnom), nebol zaznamenaný žiadny jedinec. Prieskumy by sa mali uskutočniť v časových rámcoch zodpovedajúcich životnému cyklu a životnej forme taxónu.

 • kriticky ohrozený - CRITICALLY ENDANGERED
  Druh je "kriticky ohrozený", keď je vystavený najvyššiemu riziku vyhynutia vo voľnej prírode v bezprostrednej budúcnosti, s kritériami bližšie vymedzenými niektorým z bodov (A - E).

 • ohrozený - ENDANGERED
  Druh je "ohrozený", keď nie je kriticky ohrozený, ale je vystavený veľmi vysokému riziku vyhynutia vo voľnej prírode v blízkej budúcnosti, s kritériami bližšie vymedzenými niektorým z bodov (A - E).

 • zraniteľný - VULNERABLE
  Druh je "zraniteľný", keď nie je kriticky ohrozený alebo ohrozený, ale je vystavený vysokému riziku vyhynutia vo voľnej prírode v stredne blízkej budúcnosti, s kritériami definovanými v niektorom z bodov (A - E):

  1. Redukcia populácie v niektorej z nasledovných foriem:
   1. Pozorovaná, odhadovaná, odvodzovaná alebo očakávaná redukcia aspoň o 80% (CR) / 60% (EN) / 20% (VU) (podľa jednotlivých kategórie) počas posledných 10 rokov alebo troch generácií, posudzovaná (a špecifikovaná) pomocou niektorého z nasledovných ukazovateľov:
    • priame pozorovanie,
    • index abundancie vhodný príslušný taxón,
    • zmenšenie osídlenej oblasti, rozsahu výskytu a/alebo zhoršenie kvality biotopu,
    • aktuálna alebo potenciálna úroveň expolácie,
    • vplyvy introdukovaných taxónov, hybridyzácie, patogénov, polutantov, kompetitorov alebo parazitov.
   2. Redukcia najmenej o 80% (CR) / 50% (EN) / 20% (VU), predpokladaná alebo očakávaná v najbližších desiatich rokoch alebo troch generáciách posudzovaná (a špecifikovaná ) s pomocou niektorého z ukazovateľov uvedených pod písmenom (b), (c), (d) alebo (e).
  2. Rozsah výskytu je odhadovaný na menej ako 100km2 (CR) / 5000 km2 (EN) / 20.000 km2 (VU), alebo výmera osídlenej oblasti je odhadovaná na menej ako 10km2 (CR) / 500 km2 (EN) / 2000 km2 (VU) a predpoklady indikujú výskyt ktorýchkoľvek dvoch ukazovateľov z nasledovných:
   1. Výskyt je výrazne fragmentálny, alebo je známy len na jednej lokalite (CR) / nie viac ako na piatich lokalitách (EN) / nie viac ako na desiatich lokalitách (VU).
   2. Nepretržitý pokles, pozorovaný, predpokladaný, alebo očakávaný niektorého z nasledovných ukazovateľov:
    1. rozsah výskytu,
    2. osídlené oblasti,
    3. výmera, rozsah alebo kvalita biotopu,
    4. počet lokalít alebo subpopulácií,
    5. počet adultných jedincov.
   3. Extrémne výkyvy niektorého z nasledovných ukazovateľov:
    1. rozsah výskytu,
    2. osídlená oblasť,
    3. počet lokalít alebo subpopulácií,
    4. počet adultných jedincov.
  3. Početnosť populácie je odhadovaná na najmenej ako 250 (CR) / 2600 (EN) / 10.000 (VU) dospelých jedincov a zároveň platí niektorý z ukazovateľov:
   1. Predpokladaný je nepretržitý pokles najmenej o 25% počas 3 rokov alebo jednej generácie (CR), 20% počas 5 rokov alebo dvoch generácií (EN), 10% počas 10 rokov alebo troch generácií (VU), alebo
   2. Pozorovaný, očakávaný alebo predpokladaný je nepretržitý pokles počtu adultných jedincov a štruktúra populácie je vo forme:
    1. výrazne fragmentovaná (t.j. odhad veľkosti pri žiadnej subpopulácií nepresahuje 50 (CR) / 260 (EN) / 1000 (VU) dospelých jedincov)
    2. všetky jedince sú v jednej subpopulácií.
  4. Odhadovaná početnosť populácie je menej ako 50 (CR) resp. 260 (EN) adultných jedincov.

   V kategórií "zraniteľné" (VU) je populácia veľmi malá, alebo je obmedzená na niektorú z nasledovných foriem:

   1. Početnosť populácie je odhadovaná na menej ako 1000 dospelých jedincov.
   2. Populácia je charakterizovaná výrazným obmedzením rozlohy osídlenej oblasti (obvykle menej ako 100 km2 ) alebo počtu lokalít (obvykle menej ako 5). Takýto taxón je teda ľahko ovplyvniteľný ľudskou činnosťou (alebo účinkami stochastických činností zosilňovaných ľudskou činnosťou) v nepredvídateľnej budúcnosti a vo veľmi krátkom čase sa môže stať kriticky ohrozením alebo dokonca vyhynutým.
  5. Kvantitatívna analýza preukazuje, že pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode je najmenej 50% do 10 rokov alebo troch generácií (CR), 20% do 20 rokov alebo piatich generácií (EN), 10% do 100 rokov (VU).
 • menej ohrozený - LOWER RISK (LR)

 • Druh je "menej ohrozený", keď po vykonaní hodnotenia nezodpovedá kritériám pre žiadnu z kategórií "kriticky ohrozený", "ohrozený " alebo "zraniteľný". Taxóny zaradené do kategórie Lower Risk môžu byť rozdelené do 3 podkategórií:

  • 1. závislé na ochrane - Conservation Dependent: Druhy, ktoré sú predmetom trvalého programu ochrany zameraného na špecifický taxón alebo špecifický biotop daného taxónu a zastavenie tohto programu by do piatich rokov viedlo k ich zaradeniu do jednej z kategórií ohrozenosti.

  • 2. takmer ohrozené - Near Threatened: Druhy, ktoré nie sú kvalifikované ako "závislé na ochrane" (CD), ale ktoré sú blízko ohodnoteniu ako "zraniteľné" (VU).

  • 3. najmenej ohrozené - Least Concern: Druhy, ktoré nie sú kvalifikované ako "závislé na ochrane" (CD) ani ako "takmer ohrozené" (NT).

  • nedostatočné údaje - DATA DEFICIENT
   Druh patrí do kategórie "údajovo nedostatočný", keď nie sú primerané informácie o jeho rozšírení alebo stave populácie, ktoré by umožnili priame alebo nepriame zhodnotenia nebezpečenstva jeho vyhynutia. Taxón zaradený do tejto kategórie môže byť dobre preštudovaný, dobre známa môže byť aj jeho biológia, ale chýbajú vyhovujúce údaje o abundancii a/alebo distribúcii. Data Deficient preto nie je kategória ohrozených taxónov alebo "menej ohrozených". Zaradenie taxónov do tejto kategórie indikuje, že je potrebných viac informácií a pripúšťa možnosť, že budúci výskum ukáže opodstatnenosť zaradenia taxónu do niektorej kategórie ohrozenosti. Dôležité je pozitívne využitie všetkých dostupných údajov. V mnohých prípadoch je pri rozhodovaní medzi DD a statusom ohrozených taxónov potrebná veľká obozretnosť. Pri predpoklade relatívne obmedzeného areálu, v prípade že od posledného zaznamenania taxónu uplynulo značne dlhé obdobie, oprávnené použitie statusu ohrozených taxónov.

Ikony v odbornom texte

 • vybrané pobytové stopy živočíchov (trus, odtlačky, požerky, stavby...)

 • pohybové prejavy živočíchov, ktoré môžu uľahčiť určovanie druhu na diaľku a iné informácie, ktoré možno využiť pri monitoringu

 • nápadné a charakteristické znaky, ktoré možno využiť na určovanie voľným okom

 • špeciálne znaky, ktoré sú využívajú odborníkmi pri určovaní v ruke

 • dôležitá poznámka

 • akustické signály