Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Informačné zdroje použité v atlasoch

Ochrana biologickej diverzity

 • Baláž D., Marhold K., Urban P. (eds), 2001. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody, Banská Bystrica 20 (suppl.).
 • Brindza J.,1998. Dokumenty - Národna stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku: Ochrana biodiverzity 2. Nitra: VES SPU, 1998. 55 s. ISBN 80-7137-456-3.
 • Polák P., Saxa A. (eds.), 2005. Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOPSR, Banská Bystrica, 735 s. ISBN 80-89035-33-7.
 • Šíbl J. a kol., 1998. Medzinárodné aspekty - Ochrana biologickej diverzity: Ochrana biodiverzity 43. Nitra : VES SPU, 1998. 191 s. ISBN 80-7137-465-2.
 • Šíbl J., HolčíkJ., Bohuš M., 1999. Ochrana fauny v Slovenskej republike. Slov. poľnohosp. univ., Nitra, 204 s. ISBN 80-7137-590-X.
 • Hudeková Z., Kušík T., Popovič A., Pado R., 2005. Ochrana prírody včera, dnes a zajtra. Natura 2000. REC Slovensko, 103 s.
 • Jedlička, L., Bohuš, M., Čaputa, A., Feriancová-Masárová, Z., Kocian, Ľ., Košel, V, Kováč, V, Krno, L, Štepanovičová, O., Varga, J. 1994. Hodnotenie ekosozologického statusu taxónov fauny. In: Baláž, D. (ed.): Ochrana biodiverzity na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici, SRS, KEF PriF UK, Bratislava, s. 89-102.
 • Kadlečík, J., Baláž, D., 1997. Prehľad pôvodných druhov rastlín a živočíchov Slovenska významných z hľadiska medzinárodných dohovorov a iniciatív. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 15: 219-246.
 • Králiková K., Gojdičová E. (eds), 2004. Európska únia a ochrana prírody. 2. prepracované a doplnené vydanie. ŠOP SR, Banská Bystrica, 97 s. ISBN 80-89035-56-6.

Rastliny

 • Aichele D., Golte-Bechtleová M., 1996. Čo to tu kvitne? Ikar, Bratislava, 429 s.
 • Bellmann H., 2009. Veľký atlas rastlín. Ikar, Bratislava, 207 s.
 • Čerovský J., Feráková V, Holub J., Maglocký Š, Prochádzka R, 1999. Červená kniha ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Diel 5. Vyššie rastliny. Príroda, Bratislava, 456 s.
 • Dostál J., Červenka M., 1991,1992. Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín I, II. SPN, Bratislava, 1567 s.
 • Futák J., Jasičová M., Schidlay E., 1966. Flóra Slovenska II. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 352 s.
 • Garms H., Eigener W., 1997. Rastliny a Živočíchy, Príručka na určovanie. Knižné centrum, Žilina, 336 s.
 • Goliašová K., Šípošová H. (eds.), 2008. Flóra Slovenska VI/1. Veda, Bratislava, 419 s.
 • Kolektív autorov, 1987. Pyramída - encyklopedický časopis: Z našej prírody - ohrozené rastliny, roč. XVII., Obzor, Bratislava, 6241-6272 s.
 • Kolektív autorov, 2005. Chránené rastliny Českej a Slovenskej republiky. Computer Press, s.r.o., Bratislava, 328 s.
 • Marhold K., Hindák F. (eds.), 1998. Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 687 s.
 • Stanová, V., Valachovič, M., (eds.), 2002. Katalóg Biotopov Slovenska. DAPHNE - inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 s.
 • Vlčko J., Dítě D., Kolník M., 2003. Vstavačovité Slovenska. ZO SZOPK Orchidea, Zvolen, 120 s.
 • http://botany.cz

Živočíchy

 • Durrell G., Durrellová L., 1997. Amatérský pfirodovedec. Slovart, Praha, 320 s.
 • Felix J., Toman J., Hísek K., 1978. Prírodou krok za krokem. Artia, Praha, 423 s.
 • Kizek T., Urban P., 2004. Odtlačky živočíchov. Obrazový sprievodca. SAŽP, Banská Bystrica (ilustrovaná skladačka).
 • Kizek T., Vlček V. (eds.), 2004. Detektív v prírode. 1. časť: stopy v prostredí, šľapaje, stavby a signály živočíchov. SAŽP, Banská Bystrica (CD).
 • Korbel L. (ed.), 1980. Z našej prírody -živočíchy. Príroda, Bratislava, 1. vydanie, 340 s. (ilustroval J.Krejča).
 • Nature of Latvia. Enciklopēdija "Latvijas Daba" ir izveides stadijā.
 • Richarz K., 2008. Atlas stop zvířat. Jak je poznávat a určovat. Academia, Praha, 192 s. ISBN 978-80-200-1619-5.
 • Sládek J. a kol., 1989. Aby prežili rok 2000. Osveta, Martin, 168 s. + 64 s. obr. príl.

Bezstavovce (Evertebrata)

 • Bělín V., 1999. Denní motýli Ceské a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 96 s. ISBN 80-901466-7-8.
 • Bělín V., 2003. Noční motýli Ceské a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 260 s. ISBN 80-86447-02-2.
 • Buchar J., DucháčV., Hůrka K., Lellák J., 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, lxiv + 285 s.
 • Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.), 2005. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 760 s. ISBN 80-86064-96-4.
 • Ferianc O., 1975. Slovenské mená hmyzu. VEDA, Bratislava, 310 s.
 • Franc V., 2005. Systém a fylogenéza živočíchov - bezchordáty (2. dopl. Preprac. ver.), 149 s.
 • Franc V., Hůrka K., Čepická A., 1978. Rozmnožování a vývoj hmyzu. SPN, Praha, 224 s. Chinery M., 2000. Insects of Britain and western Europe. HarperCollins Publ., London, 320 s. (reprinted) ISBN 000-219137-7.
 • Głowaciński  Z., Nowacki  J. (eds.), 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Tom II - Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie & Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • Hodkinson I. D., 2005. Terrestrial and aquatic invertebrates as bioindicators for environmental monitoring with particular reference to mountain ecosystems. Environmental management 35: 649-666.
 • Hůrka K., 2005. Brouci České a Slovenské republiky/Käfer der Tschechischen und Slowakischen Republik. Nakl. Kabourek, Zlín, 392 s. + 70 tab. ISBN 80-86447-11-1.
 • Chobot K., 2005. Evropsky významné lokality pro druhy hmyzu. Ochrana přírody 60 (10): 294-297.
 • Jasič J. (ed.), 1984. Entomologický náučný slovník. Príroda, Bratislava, 674 s.
 • Kočárek P., Holuša J., Vidlicka Ľ., 2005. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín, 350 s. ISBN 80-86447-05-7.
 • Lisický  M. J., 1991. Mollusca Slovenska. Veda, Bratislava, 344 s.
 • Škapec L., 1992. Červená kniha ohrozených a vzácných druhov rastlín a živočíchov ČSFR. Príroda, Bratislava. 157 s.

Ryby (Pisces)

 • Adámek Z., Vostradovský J., Dubský K. a kol., 1995. Rybářství ve volných vodách. Victoria Publishing, Praha, 205 s. ISBN 80-7187-008-0.
 • Balon E. K., 1967. Ryby Slovenska. Obzor, Bratislava, 420 s. (ilustrácie a fotografie Eugen K.Balon).
 • Balon E. K., Mišík V., 1956. Zoznam nových dokladov o výskyte niektorých málo znánych alebo nových druhov rýb na Slovensku. Biológia (Bratislava) 11: 168-176.
 • Baruš, V, Bauerová, Z., Kokeš, J., Král, B., Lusk, S., Pelikán, J., Sládek, J., Zejda, J., Zima, J., 1989. Čer­vená kniha ohrožených a vzácnych druhů rostlin a živočichů ČSSR 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. SZN, Praha, 136 s. (ilustroval Jan Dungel).
 • Baruš V., Oliva O. a kol., 1995. Mihulovci a ryby. I. + II. diel. Fauna ČR a SR.Academia, nakladatelství. Akademie věd České republiky, Praha, 2. vyd., 624 s. + 698 s.
 • Берг Л. С., 1948. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. 1.diel, Изд-во АН СССР, Moskva-Leningrad, t. 1, 468 s.
 • Берг Л.С., 1949. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран, 3.diel. 4.vyd., Изд-во АН СССР, Moskva-Leningrad, s. 927-1382.
 • Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., van Hertum J. (eds.) , 2008. Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2008 Annual Checklist..
 • Богуцкая, Н.Г., Насека, А.М., 2000-2002. Пресноводные рыбы России. Зоологический Институт РАН.
 • Борисов И.Г., Овсянников И.С., 1954. Определитель промысловых рыб СССР. - Мoskva, Пищепромиздат, 178 s.
 • Brylińska M. (ed.), 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN, Warszawa. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 2003. Verzeichnis der Handelsbezeichnungen für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur.
 • CAS, 2007. Catalog of Fishes: Species. On-Line Version, Updated 23 April 2008.
 • Cierlik G., Połczyńska-Konior G., 2008. Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 • Čihař J.,  2003. Naše ryby. Vreckový sprievodca. Ottovo nakladatelství , Praha, 184 s. ISBN 80-7181-905-0 (ilustrácie Libuše Knotková a Jaromír Knotek).
 • Čihař J.,  Malý J., 1978. Sladkovodní ryby. SZN - Artia, Praha, 189 s.
 • Dungel J., Řehák Z., 2005. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 182 s. ISBN 80-200-1282-6.
 • Fulín M., Hudec I., Sitašová E., Slobodník V., Sabó P. a kol., 1995. Environmentálno-ekonomické vyhodnotenie funkcií a hospodárenia v rybníkoch na Slovensku. Nadácia IUCN, Svetová unia ochrany prírody, Slovensko, IUCN Gland, Švajciarsko a Cambridge, Veľká Británia, 72 s. ISBN: 2-8317-0291-7.
 • Hensel K.,  Mužík V.,2001.  Červený (ekosozologický) zoznam mihúľ (Petromyzontes) a rýb (Osteichthyes) Slovenska. In: Baláž D., Marhold   K., Urban   P. (Eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody, 20 (Suppl.),  s. 143-145.
 • Holčík, J., 1998. Ichtyológia. Bratislava, Príroda, 310 s. ISBN 80-07-01035-1.
 • Holčík J., 1999. Ryby -  In: Šíbl, Holčík,  Bohuš, Uhrin, Valachovič: Ochrana fauny v SR: 51-56.
 • Holčík J., Hensel K., 1972. Ichtyologícká príručka. Účelová publikácia Slovenského rybárskeho zväzu.Vyd. Obzor, Bratislava, 220 s.
 • Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А., 1981. Тема 8.  Определитель круглоротых и рыб - Практикум по зоологии позвоночных. Мoskva, Высшая школа.
 • Kirka A., 1997.  Atlas rýb vodného diela Gabčíkovo. PaPRESS,  134 s. ISBN80-8878918-4.
 • Коблицкая А. Ф. , 1981. Определитель молоди пресноводных рыб.  Легкая и пищевая пром-сть, Moskva, 208 s.
 • Koščo J., 2005. Ryby in: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, s.457-487. ISBN 80-89035-33-7.
 • Koščo J., Lusk S., Košuthová L., Košuth P.,2005. Chránené druhy rýb Slovenska - súčasť NATURY 2000. In: VIII. česká ichtyologická konference : sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 14. a 15. září 2005. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, s. 97-102.  ISBN 80-7157-885-1.
 • Koščo J., Lusk S., Košuthová L., Lusková V., Košuth P., Halačka K., 2005. Invázne druhy rýb Slovenska - ich rozšírenie a vplyv. In: VIII. česká ichtyologická konference : sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 14. a 15. září 2005. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, s. 109 - 205.  ISBN 80-7157-885-1.
 • Kottelat M., 1997. European freshwater fishes. Biológia, 52/Suppl. 5, 271 s.
 • Kubovčík V., 2001. Kľúč na určovanie chordátov (Chordata) Slovenska I. diel (Petromyzontes, Teleostomi, Amphiia, Reptilia, Mammalia). Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, s. 15 - 45 ISBN 80-228-1068-1.
 • Kukuła K., 2001. Zagrożone gatunki ryb i minogów w województwie podkarpackim. Roczniki Naukowe PZW 14: 235-248.
 • Lusk, S.,  Baruš, V., Vostradovský, J., 1992: Ryby v našich vodách, Živou přírodou, Praha, 213 s.
 • Lusk S., Hanel L., 1996. Červený seznam mihulí a ryb České Republiky - verze 1995. Biodiverzita ichtiofauny, 1: 16-25.
 • Lusk S., Lusková V., Dušek M., 2002. Biodiverzita ichtyofauny České republiky a problematika její ochrany. In: Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV). Brno : ÚBO AV ČR, s. 5 - 22 ISBN 80-238-8989-3.
 • Movchan Y.V. a kol., 2003. Catalogue of the collections of the Zoological Museum of the National Academy of Sciences of the Ukraine: Cyclostomata and fishes (Kruglorotye i ryby).Kiev, 242 s.
 • Oliva O., Hrabě S., 1968. Ryby - Pisces, in: Oliva O., Hrabě S., Lác J., 1968. Stavovce Slovenska I. Ryby, obojživelníky a plazy. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, s. 5-228.
 • Pekárik L., Švátora M., Černý J., 2006. Druhová štruktúra ichtyofauny horskych a podhorskych tokov Vychodnych Karpát na Slovensku; s. 103-108. In: Lusk S., Lusková V. (eds): Biodiverzita ichtyofauny České Republiky VI., UBO, Brno ISBN 80-903329-6-X.
 • Pinter K., 1998. Die Fische Ungarns. Budapest, 229 s., 61 col., 83 fig.
 • Plikss M., 2002. Fish of Latvia. http://latvijas.daba.lv/scripts/db/saraksti/saraksti.cgi?d=zivocichyzivis&l=en.
 • Porcellotti S.,  2008. Gli osteitti o pesci ossei presenti nelle acque interne europeed. L'Associazione ICHTHYOS.
 • Pospíšil O., 2000. Atlas našich rýb. 1.slovenské vyd., Ottovo nakladatelství, Praha, 198 s. ISBN 80-7181-397-4 (ilustrácie Květoslav Hísek).
 • Ráb P., Lusk S., 1998. Biodiverzita ryb Česko-slovenské části střední Evropy ve světle nových poznatků. In: Biodiverzita ichtyofauny ČR (II). Brno : ÚBO AV ČR, s. 19 - 29 ISBN 80-238-3192-5.
 • RAVON - reptielen, amfibieën en vissen onderzoek Nederland /RAVON -Reptile, Amphibian & Fish Conservation the Netherlands. 10 juni 2008.
 • Sedlár J., Makara A., Stráňai I., Holčík J., 1989. Atlas rýb. Obzor, Bratislava, 373 s. (farebné ilustrácie Pavel Amena) ISBN 80-215-0004-2.
 • Sekcia rybárstva... na fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
 • Škranc O. Přehled mihulí a ryb.
 • Šlechta V., Šlechtová V., Lusková V., 1998. Současný stav znalostí vnitrodruhové diverzity ichtyofauny české republiky. In: Biodiverzita ichtyofauny ČR (II). Brno : ÚBO AV ČR, s. 5 - 17, ISBN 80-238-3192-5.
 • Terofal F.,1997. Sladkovodné ryby európskych vôd. 1. vyd. Ikar, Bratislava, 289 s. ISBN 80-7118-419-5 (ilustrácie Fritz Wendler).
 • Trojháčik, 2008. Rybársky nformačný portál.
 • Турянин І.І., 1982. Риби Карпатських водойм. Карпати, Ужгород, 144 s.
 • Veenvliet P., Veenvliet J. K.,  2006. Ribe slovenskih voda: priročnik za določanje. Zavod Symbiosis, Grahovo, 168 s. (ilustr. Paul Veenvliet) ISBN 961-91109-2-7.
 • Веселов Е.А., 1977. Определитель пресноводных рыб фауны СССР. Мoskva, 238 s.
 • Witkowski A., 2001. Zarys historii ochrony gatunkowej ryb w Polsce. Roczniki Naukowe PZW 14: 45-54.
 • Witkowski A., 2004. Restytucja ryb wedrownych a droznosc polskich rzek. WWF Polska, Warszawa, 43 s.  ISBN 83-920712-0-4.
 • Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T., 1999. Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55: 5 - 19.

Obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia)

 • Astaloš B., 2002. Obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia) Veľkej Fatry. Matthias Belivs Univ. Proc., Biological serie, Vol. 2, Banská Bystrica, Suppl. 1:191-197.
 • Astaloš B., 2002. Obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia) Veľkej Fatry. Matthias Belivs Univ. Proc., Biological serie, Vol. 2, Banská Bystrica, Suppl. 1:191-197.
 • Astaloš B.,  2004. Výskyt obojživelníkov a plazov na hornej hranici lesa a v hôľnom pásme Veľkej Fatry. Zborník TURIEC a FATRA 2004, ŠOP SR, Správa NP Veľká Fatra (Vrútky), s. 105-110.
 • Astaloš B., 2005. Obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia) rašelinísk severného Slovenska. Kmetianum 10: 219-225.
 • Astaloš B., Kadlečík J., 1994. Obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia) blízkeho okolia rieky Turiec v Turčianskej kotline. In: Kadlečík,J. (ed.): Turiec 1992 - Zbor.odbor.výsledkov, OKV-SZOPK, Martin, 121-124.
 • Astaloš B., Kadlečík J., 2000. Obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia) Národnej prírodnej rezervácie Veľká Skalná vo Veľkej Fatre. Kmetianum, Zbor. SNM-MAK (Martin) 9:127-132.
 • Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г. a kol., 1977. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Просвещение, Мoskva, 415 s.
 • Baruš, V, Bauerová, Z., Kokeš, J., Král, B., Lusk, S., Pelikán, J., Sládek, J., Zejda, J., Zima, J., 1989. Čer­vená kniha ohrožených a vzácnych druhů rostlin a živočichů ČSSR 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. SZN, Praha, 136 s.
 • Baruš V., Oliva O. a kol., 1992. Fauna ČSFR - Obojživelníci. Academia, nakl. ČSAV, Praha, 1. vyd., 340 s. ISBN 80-200-0433-5.
 • Baruš V., Oliva O. a kol., 1992. Fauna ČSFR - Plazi. Academia, nakl. ČSAV,  Praha 1. vyd., 224 s. ISBN 80-200-0082-8
 • Boulenger G.A., 1913. The Snakes of Europe. Metheusen & Co.Ltd., London; electronic reprint 2000, Arment Biological Press, 151 s. ISBN 1-930585-09-8
 • Cabela A., Grillitsch,H., Tiedemann F., 2001. Atlas zur Verbreitung und Okologie der Amphibien und Reptilien in Österreich: Auswertung der Herpetofaunistischen Datenbank der Herpetologischen Samm.des Nat. Mus. in Wien. Wien, 880 s.
 • Čačko, Ľ., 1997. Nepopulárne živočíchy, alebo aj vy trpíte predsudkami? 1. časť - žaby. Enviromagazín 2(2): 30-31; (3).
 • Čačko, Ľ., 1997. Nepopulárne živočíchy, alebo aj vy trpíte predsudkami? 2. časť - hady. Enviromagazín 2(3): 24-25.
 • Česká herpetologická společnost; 2007. www.herp.cz.
 • Diesener, G., Reichholf J., 1997. Obojživelníky a plazy. Ikar, Bratislava, 288 s. ISBN 80-7118-349-0
 • Dmitrijev J., 1988. Obojživelníci a plazi. Lidové nakl., Praha, 168 s.
 • Dungel J., Řehák Z., 2005. Atlas ryb, obojživelníků a plazů. Academia, Praha, 182 s. (ilustroval Jan Dungel) ISBN 80-200-1282-6
 • Frommhold E., 1959. Wir Bestimmen Lurche und Kriechentiere Mitteleuropas. Neumann Vrlg., Radebeul, 220 s.
 • Gubányi A., 1999. Amphibians and Reptiles from the Aggtelek Karst Region. In: Mahunka, S. (ed.): The fauna of the Aggtelek National Park II. Hungarian Natural History Museum, Budapest, s. 655-662.
 • Gubányi A, Korsós Z., Dankovics R., Traser Gy., Fülöp T., 2002. Amphibia and Reptilia of thet Fertő-Hanság National Park and ist surroundings. In: The fauna os the Fertő-hanság National Park. pp 735-744. Hungarian Natural History Museum, Budapest.
 • Juszyk W., 1974. Plazy i gady krajowe. Warszawa, 772 s.
 • Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. ,1981.Тема 15.  Определитель пресмыкающихся. Практикум по зоологии позвоночных. Высшая школа, Мoskva.
 • King, F. Wayne, and Russell L. Burke (eds.). 1997. Crocodilian, Tuatara, and Turtle Species of the World: An Online Taxonomic and Geographic Reference [Online]. Association of Systematics Collections, Washington, D.C. 294 p. (ilustrácieUrs Woy).
 • Klíč k určování obojživelníků a plazů ČR. (Podle knihy Nečase a kol. : Czech recent and fossil Amphibians and Reptiles).
 • Kminiak M., 1994. Genofond of amphibians in the some regions in Slovakia. In: Ochrana biodiverzity na Slovensku, Slovenská riečna sieť, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PF UK, Bratislava, s. 203-212.
 • Lác J., 1968. Obojživelníky - Amphibia. In: Oliva O., Hrabě S., Lác J. Stavovce Slovenska I. Ryby, obojživelníky a plazy. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, s. 229-396.
 • Kubovčík V., 2001. Kľúč na určovanie chordátov (Chordata) Slovenska I. diel (Petromyzontes, Teleostomi, Amphiia, Reptilia, Mammalia). Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 115 s. ISBN 80-228-1068-1.
 • Lác J., 1968. Plazy - Reptilia, in: Oliva O., Hrabě S., Lác J. Stavovce Slovenska I. Ryby, obojživelníky a plazy. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, s. 229-396.
 • Maštera J., 2002-2007. Mapování obojživelníků.
 • Mazgajska J., 2005. Płazy i gady Europy. http://herpetologia.waw.pl.
 • Meyer J., Forschnetz. http://www.froschnetz.ch/forum/impressum.htm
 • Mazgajska J., 2007. Klucz do oznaczania płazów i gadów Polski. http://herpetologia.waw.pl/klucz/ogolne.htm.
 • Mošanský A., 1974. Amphibia, Reptilia. In: Fauna Tatier. Zborník prác o TANAPe 16: 215 -222.
 • Mošanský A., 1977. Katalóg suchozemských stavovcov Východoslovenského múzea v Košiciach I. Batrachologické a herpetologické zbierky. Zborník Východoslov. múzea, Prírodné vedy, XVII AB (1976), s. 55-70.
 • Nőlert A., Nőlert C., 1992. Die Amphibien Europas, Kosmos, Stuttgart, 382 s.
 • Plazy Slovenska. Združenie priateľov herpetofauny. http://www.plazyunas.com/system/index.php.
 • Ponec J., 1978. Zo života plazov. Príroda, Bratislava, 194 s.
 • Scelina E. , Scelina M.,  2007. Inwentaryzacja przyrodnicza w Nadleśnictwie Baligród. Nadleśnictwo Baligród. http://www.krosno.lasy.gov.pl/print/strony/1/i/1036.php.
 • Smolinský R., Vongrej V., Kautman J., 2007. Obojživelníky a plazy Bratislavy a okolia. Univerzita Komenského, Bratislava, 106 s. ISBN 978-80-223-2377-2.
 • Trilar T., 2003. Slovenske zabe so predstavljeni zvoki.Prirodoslovni muzej Slovenije 13 vrst žab.
 • Vlašín M., 1995. Klíč k určování obojživelníků a plazů. EkoCentrim, Brno, 70 s. ISBN 80-90-1668-7-3 (Příroda info - Určovací klíče.
 • Vlašín M.,2003.Reptiles and Amphibians, s. 32 - 34. In: Witkowski Z.J., Król W., Solarz W. (eds.), Carpathian List Of Endangered Species.  WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Vienna-Krakow, 64 s. ISBN 83-918914-0-2.
 • Zwach I., 1990. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. SZN, Praha, 144 s. s. ISBN 80-209-0053-5
 • Zwach I., 2009. Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, Praha, 496 s. ISBN 978-80-247-2509-3.

Vtáky (Aves)

 • Balát F., 1986. Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Academia, Praha, 321 s. (ilustrácie Jan Dungel).
 • Bezzel E., 2006. Poznáváme ptáky podle peří. Vyd.VÍKEND, Most, 128 s., ISBN 80-86891-42-9 (z nemeckého originálu Vogelfedern - Federn heimischer Arten bestimmen preložil Karel Hudec). Bohuš M., 1999. Vtáky, s. 104-153. In: Šíbl J., Holčík, Bohuš M., Uhrin M., Valachovič D.: Ochrana Fauny v Slovenskej republike. PrF UK v Bratislave a SPU v Nitre, 204 s. ISBN 80-71347-590-X.
 • Brtek Ľ., Kňaze I., 1989. Pri vtáčích hniezdach. Obzor, Bratislava, 208 s. (ilustrácie Ružena Forischová, foto Ivan Kňaze).
 • Čaputa A., Holčík J. (eds.), 1982. Atlas chránených živočíchov Slovenska. Obzor, Bratislava, 438 s. (ilustroval Zdeněk Breger).
 • Cepák J., Klvaňa P., Formánek J., Horák D., Jelínek M., Schröpfer L., Škopek J., Zárybnický J., 2008. Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky / Czech and Slovak Bird Migration Atlas. AVENTINUM, Praha, 608 s., ISBN 978-80-86858-87-6(fareb. Ilustrácie Pavel Procházka).
 • Černý W., 1980. Ptáci. ARTIA, Praha, 352 s. (ilustroval K.Drchal, 1980).
 • Danko Š., Darolová A., Krištín A. (eds.), 2002. Rozšírenie vtákov na Slovensku/ Birds distribution in Slovakia. VEDA, Bratislava, 688 s. ISBN 80-224-0714-3 (ilustrácie Martin Riník, Aristid Mošanský, Daniel Gruľa, Michal Noga, Eva Jančiová).
 • Dierschke V., 2007. Welcher Vogel is das? Franckh - Kosmos Vrlg., Stuttgart, 256 s.
 • Dungel J., Hudec K., 2001. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. ACADEMIA, Praha, 252 s., ISBN 80-200-0927-2 (ilustrácie Jan Dungel).
 • Ferianc O., 1958. Slovenské názvoslovie vtákov. Vydavateľstvo SAV, Bratislava. 332 s.
 • Everett M., 1997. Fakty o vtákoch záhrad. INA, Bratislava, 162 s. (z anglického originálu Garden Bird Facts; 1985 Quatro Publ.Ltd., preložil Mirko Bohuš).
 • Felix J., Hísek K., 1980. Europas fåglar (Európske vtáky). Tidens Förlag, Stockholm, 320 s. (ilustrácie Květoslav Hísek).
 • Ferianc O., 1977, 1979: Vtáky Slovenska, 1-2. VEDA, Bratislava, 2.vyd., 684 + 472 s.
 • Frieling H. , 1993. Naši ptáci, jejich vejce a hnízda. Blesk, Ostrava, 156 s., far.obr. (preklad z nem. orig.).
 • Fryček M., Fryčková L., 1972. Poznáváme naše ptáky podle zbarvení, velikosti, zpěvu a prostředí. SPN, Praha, 395 s.
 • Gotzman J., Jablonski B., 1972. Gniazda naszych ptaków. PZWS, Warszawa, 284 s., 48 tab. (fareb. ilustrácie Jerszy Desselberger, v texte K.Rogaczewska, v kľúči  J.Gotzman).
 • Haas M., Davids L., Berg A.B., 2005. Western Palaearctic Birds - checklist (second edition). 14 s.
 • Hagemeier W. J. M., Blair M. J.(eds), 1997. The EBCC atlas of european breeding birds - their distribution and abundance. T and AD Poyser, London, 903 s., ISBN 0-85661-091-7.
 • Hammond N., 2007. Ptáci. Příručka k určování. SVOJTKA & Co., Praha, 176 s., ISBN 978-80-7352-527-9 (z anglického originálu "How to Identify Birds" preložil Tomáš Kapic).
 • Hanzák J., 1974: Jaja i gniazda ptaków. PWRL, Warszawa, 238 s. (z českého originálu Ptačí vajíčka a hnízda, ktorý vydala Artia, Praha v roku 1974 preložil a doplnil A. Linke; v texte ilustroval P.Pospíšil, farebné ilustrácie P.Pospíšil a M.Rada, 1974).
 • Harrison C., 1975. Jungvögel, Eier und Nester aller Vögel Europas, Nordafrikas und des Mittleren Ostens. Vrlg.Paul Parey, Hamburg und Berlin, 435 s.
 • Heinzel H., Fitter R., Parslow J., 1998. Birds of Britain and Europe. HarperCollins Publ., London, 384 s.
 • Hoeher S., 1972. Gelege der Vögel Mitteleuropas. Neumann Vrlg., Melsungen, 132 s. (fotografie hniezd: kolektív autorov, farebné fotografie vajec zo zbierky Heinz Lehmann vyhotovil Jens Witthaus).
 • Hudec K. (ed.), 1983. Fauna ČSSR, sv.23. - 24: Ptáci - Aves. Díl III/1-2. První vydání. ACADEMIA, Praha, 1235 s., 651 obr., 29 fareb.tab. (ilustroval Dan Bárta).
 • Hudec K. (ed.), 1994. Fauna ČR a SR, sv.27: Ptáci - Aves. Díl I. Druhé prepr. a dopl. vydání. ACADEMIA, Praha, 672 s. ISBN 80-200-0382-7 (ilustrovali Dan Bárta, Jan Dungel, Milan Klíma).
 • Hájek V., 1984, 1985.  Určování stáří a pohlaví nepěvců 1 + 2. SZN, Praha, 148 + 146 s. (ilustroval Dan Bárta).
 • Hudec K., Šťastný K. (eds.), 2005. Fauna ČR, sv.29: Ptáci - Aves. Díl II/1-2. Druhé prepr. a dopl. vydání. ACADEMIA, Praha, 1204 s., ISBN 80-200-1113-7 (ilustroval Dan Bárta).
 • Hume R., 2004. Vtáky Európy. Ikar, Bratislava, 448 s. (z anglického originálu Birds of Britain and Europe, ktorý v roku 2000 vydal Dorling Kinder Ltd., London, preložili Mirko Bohuš a Natália Lipová).
 • Huntley B., Green R.E., Collingham Y.C., Willis S.G., 2008. A Climatic Atlas of European Breeding Birds. Lynx Edicions, Barcelona, 521 s.
 • Jirsík J., 1944. Jak poznám ptáky v přírodě. Třetí vydání.VESMÍR, Praha, 168 s. (ilustroval autor).
 • IBC - Internet Bird Collection. http://ibc.lynxeds.com/.
 • Kaňuch P., 2000. Slovakia. In M. F. Heath a M. I. Evans, eds. Important Bird Areas in Europe: Priotity sites for conservation. 1: Northern Europe. s. 653-672. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 8).
 • Krištín, A., Danko, Š., Darolová, A., Kocian, Ľ., Kropil, R., Murin, B., Stollmann, A.,  Urban, P., 1998. Červený zoznam a ekosozologický status vtákov (Aves) Slovenska. Ochrana prírody (Banská Bystrica )16: 219-232.
 • Krištín A., Kocian Ľ., Rác P., 2001. Červený (ekosozologický) zoznam vtákov Slovenska. In: Baláž D., Marhold K. Urban P. (eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochrana prírody 20, (Suppl.): 150-153.
 • Kubovčík V., 2005. Kľúč na určovanie chordátov (Chordata) Slovenska. II. diel (Avialae). Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 101 s.
 • Makatsch W., 1964. Unsere Singvögel. Neumann Vrlg., Radebeul, 104 s. + 91 obr. (ilustroval Kurt Schulze).
 • Makatsch W., 1966. Vögel im Walde. Neumann Vrlg., Radebeul, 48 s. + 36 obr. (ilustroval Kurt Schulze).
 • Makatsch W., 1966: Wir bestimmen die Vögel Europas. Neuman Verlag, Radebeul, 508 s.
 • Matoušek B., 1990. Slovenské menoslovie vtákov (Aves) fauny ČSFR. Kultúra slova 24 (5): 149-170, (10): 342-363.
 • Müller J.,2005. Federsammlung - feather collection. Federn europäischer, insbes. heimischer Herkunft. ).
 • Nicolai J., Singer D., Wothe K., 2002. Vtáky. Vreckový atlas. Vyd. Slovart, Bratislava, 255 s. (z nemeckého originálu GU Naturführer Vögel, ktorý vydal Gräfe unf Unzer, München v roku 1984, preložil Peter Zeman).
 • Pecina P., 1990. Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. 3. díl. SPN, Praha, 336 s. ISBN 80-04-19164-9 (ilustrácie Alena Čepická).
 • Polák P., Saxa A. (eds.), 2005. Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOPSR, Banská Bystrica, 735 s. ISBN 80-89035-33-7.
 • Rybanič R., Šutiaková T., Benko Š. (eds.), 2004. Významné vtáčie územia na Slovensku. Územia významné z pohľadu Európskej únie / Important Bird Areas of European Union Importance in Slovakia. SOVS, Bratislava, 220 s., ISBN 80-969078-0-8.
 • Sauer F., 1995. Vtáky lesov, lúk a polí. Ikar, Bratislava, 288 s.
 • Sauer F., 1996. Vodné vtáky. Ikar, Bratislava, 288 s.
 • Sedláček K. a kol., 1988. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů 1: Ptáci. SZN, Praha, 180 s. ISBN 80-209-0036-5 (ilustroval Karel Drchal).
 • Singer D., 2008. Encyklopedie ptáků. Fotografický průvodce. Nakl. Pavel Dobrovodský - BETA a Jiří Ševčík, Praha - Plzeň, 384 s.
 • Singer D., 2009. Vtáky. Ottov sprievodca prírodou. Ottovo nakl., Praha, 432 s. ISBN 978-80-7360-187-4  (z nemeckého originálu Welcher Vögel ist das? Vögel Europas, vydaného Franckh-Kosmos-Verlags GmbH & Co., Stuttgart 2002, preložili A.Červená a M. Molavcová).
 • Sokolowski J., 1972. Ptaki ziem polskich. PWN, Warszawa, tom 1: 340 s., tom 2: 480 s. (ilustr., foto autor).
 • Sounds of European Birds.
 • Stawarzyk T., Cofta T., Pałczyński Z., 2006. Katalog ptaków. In: Ptaki info. DFE; 16.03.2006 http://www.ptaki.info/abc/ptaki.php.
 • Svensson L., Grant P., 2004. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka.  Nakl. Svojtka & Co., Praha, 400 s. ISBN 80-7237-658-6 (1. české vydanie; z anglického originálu Collins Bird guide vydaného v r.1999 , ktorý vydal Albert Bonniers, Stockholm, preložila Romana Anděrová).
 • Vilček F., Švec J., 1974. Naše vtáky. Obzor, Bratislava, 3.vyd., 416 s. (ilustroval J.Švec).
 • Voigt A., Kleinschmidt O., 1925. Tabelle zum Bestimmen von Vögeln, die auf Bäumen und in Sträuchern leben, nach den Stimmen. In: Brohmer P. - Fauna von Deutschlands. Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. Quelle & Meyer, Leipzig, 535 s. (s. 486 - 492).

Cicavce (Mammalia)

 • Anděra, M.,1997. Svět zvířat I. Savci (1). Albatros, Praha, 143 s.
 • Anděra, M., Horáček, L,2005. Poznáváme naše savce. 2. přepracované vydání. Nakladatelství Sobotáles, Praha, 328 s. (ilustrácie Jan Hošek, Jana Rožánková) ISBN 80-86817-08-3 (1. vydanie vyšlo v r.1982 vo vyd. Mladá fronta, Praha, 256 s. + 32 s. fareb.príl.).
 • Baruš, V, Bauerová, Z., Kokeš, J., Král, B., Lusk, S., Pelikán, J., Sládek, J., Zejda, J., Zima, J., 1989. Čer­vená kniha ohrožených a vzácnych druhů rostlin a živočichů ČSSR 2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. SZN, Praha, 136 s.
 • Bertusi, M.G.; Tosetti, T.,1986. I Mammiferi dell'Emilia-Romagna. I.B.C. Regione Emilia-Romagna.
 • Боголюбов А.С., Васюкова О.В., Жданова О.В., 2004. Млекопитающие (основные виды лесной зоны) и следы их жизнедеятельности (отпечатки лап, жилища, погрызы). Экосистема, Мoskva (ilustr. skladačka).
 • Bouchner M., 1986. Poznáme je podle stop. Artia, Praha, 263 s.
 • Brtek L., 1992. Environmentálna ekológia cicavcov.
 • Deck Dennis, 2006. Virtual Dirt Time. An Adventure in Tracking Online.
 • Евроазиатская Ассоциация молодежных экологических объединений "Экосистема".
 • Dolejš K., 1972. Stopařství. SZN, Praha, 249 s. Felix J., 1977. Evropská fauna. Artia, Praha, 317 s. (ilustrácie: K.Hísek, V.Choc, V.Javorek, F.Severa).
 • Feriancová-Masárová, Z., Hanák, V, 1965. Stavovce Slovenska IV. Cicavce. Vyd. SAV, Bratislava, 336 s.
 • Gaisler, J., Zejda, J., Knotek, J., Knotková, L., 1997. Savci. Aventinum Nakladatelství, Praha. 496 s.
 • Gordon Corbet G., Ovenden D.,1982. Pareys Buch der Säugetiere (Taschenbuch). Blackwell Wissenschafts-Verlag, ISBN-10: 3826381734.
 • Goujon P. Identification Assistée par Ordinateur (IAO). Système d'Identification Interactive MultiMedia. http://abiris.snv.jussieu.fr/.
 • Honacki J. H., Kinnman K. E., Koeppl J. W. (eds.), 1982. Mammals species of the World.  Lawrence: Allen Press and Assoc. Coll., 694 s.
 • Iconografia dei Mammiferi d'Italia. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
 • Jedlička, L., Bohuš, M., Čaputa, A., Feriancová-Masárová, Z., Kocian, Ľ., Košel, V, Kováč, V, Krno, L, Štepanovičová, O., Varga, J. 1994. Hodnotenie ekosozologického statusu taxónov fauny. In: Baláž, D. (ed.): Ochrana biodiverzity na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Záhorskej Bystrici, SRS, KEF PriF UK, Bratislava, s. 89-102.
 • Kadlečík, J., Baláž, D., 1997. Prehľad pôvodných druhov rastlín a živočíchov Slovenska významných z hľadiska medzinárodných dohovorov a iniciatív. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 15: 219-246.
 • Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А.,1981.Практикум по зоологии позвоночных. Высшая школа, Мoskva.
 • Kizek T., Urban P., 2004. Odtlačky živočíchov. Obrazový sprievodca. SAŽP, Banská Bystrica (ilustrovaná skladačka).
 • Kubovčík V., 2001. Kľúč na určovanie chordátov (Chordata) Slovenska I. diel (Petromyzontes, Teleostomi, Amphiia, Reptilia, Mammalia). Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 115 s. ISBN 80-228-1068-1.
 • Lovska zveza Slovenije, 2008. http://www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=6.
 • Lupták P., 2003. Slovenské mená cicavcov sveta. Zoologická záhrada, Bojnice, 219 s. ISBN 80-969059-9-6.
 • Macdonald D.W., Barrett P., 1993. Mammals of Britain and Europe. Collins Field Guide. Harper Collins Publishers.
 • Matti Masing, 2008. Pisiimetajad - kaitset vajavad pisiimetajad Eestis (raamatu e-versioon). 10. 4. 2008 http://www.hot.ee/pisiimetajad/NR11.HTM.
 • Mitchell-Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralík V. & Zima J., 1999. The Atlas of European Mammals. Academic Press, London. 484 s.
 • Monnat, J.-Y., Pustoch F., 2001. Les proies de la chouette effraie en Bretagne. Groupe Mammalogique Breton.
 • Mošanský A., 1990. Systematický prehľad suchozemských stavovcov v zoologických zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Zborník Východoslov. múzea, Prírodné vedy 30(1989): 109-121 (spoluautorka K. Széchenyi-Kovácsová).
 • Pachinger K., Ambros M., Dudich A., Kadlečík J., Kristín A., Štollmann A., Uhrin M., Urban P, Žiak D., 1995. Cicavce (Mammalia). In: Jedlička, L. (ed.): Stav biologickej diverzity v Slovenskej republike. Štúdia projektu RVT 20-517-03: Ekosozologický výskum a manažment ohrozených druhov organizmov, Bratislava (depon.na MŽP SR), s. 69-73.
 • Pelikán, J., Gaisler, J., Rödl, P, 1979. Naši savci. Academia, Praha. 164 s.
 • Richarz K., 2008. Atlas stop zvířat. Jak je poznávat a určovat. Academia, Praha, 192 s. ISBN 978-80-200-1619-5.
 • Sládek J., Mošanský A., 1985. Cicavce okolo nás. Osveta, Martin, 288 s.
 • Šíbl J., Guziová Z., Straka R,  1997. Ochrana biologickej diverzity - medzinárodné aspekty. Vysokoškolské skriptá, PriF UK, Bratislava, 191 s.
 • Špinar Z. V, 1984: Paleontologie obratlovců. Academia, Praha, 638 s.
 • Strachan R., 2002. Mammal Dtetective. Whittet Books Ltd., Suffolk, 128 s. (ilustrácie autor) ISBN 1-873580-20-7.
 • Štollmann A., Urban P., Kadlečík J., Temple H.J., Terry A. (eds.), 2007. The Status and Distribution of European Mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 48 s.http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/docs/ema_publication.pdf.
 • Vlašín M., Vlašínová, 1994. Klíč k určování savců. II.upravené vydání. Vydalo EkoCentrum Brno pre ROZEKVÍTEK a Dům ekologické výchovy Lipka, Brno, 112 s. ISBN 80-901668-2-2.
 • Walravens E., 2008. Clé de détermination desmandibules de micromammifères.

Audio

Audio sekvencie  hlasových a iných zvukových prejavov živočíchov sú zostavené z nasledujúcich zdrojov:

 • Hanzák J., Šálek J. a kol., 1971: Spev prírody. SLAVÍN, Bratislava, nestr. (príloha: LP- zvukový záznam s 25 hlasmi vtákov a cicavcov - Jan Hanzák).
 • Mihály O ., 1982. Magyarország állathamgjaji, Rovarok, békák, madarak, emlósök. Budapest. (LP audiozáznam 37 druhov cicavcov, vtákov, obojživelníkov a hmyzu - Ország Mihály).
 • Naše európske vtáky a ich spev preklad z nemčiny, originál je dostupný na www.vogelstimmen-wehr.de.
 • Passarge H., 1991. Avizönosen in Mitteleuropa. Beiheft 8 zu den Berichten der ANL (Akademie fur Naturschutz und Landschaftspflege); 128 s., ISBN 3-924374-68-6.
 • Pelz P., 1990. Hlasy lesa. SUPRAPHON, Praha. (LP audiozáznam cicavcov, vtákov a hmyzu).
 • Pelz P., 1993. Kukačka, lelek, rorýs, srostloprstí a šplhavci. PELZ - BIOPHON, Praha (MG audiozáznam 17 druhov vtákov).
 • Pelz P., 1996. Stimmen heimischer Wildtiere. Agentur REMBRANDT Dobřichovice, PELZ - BIOPHON, Praha; Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Co., Hamburg (2CD audiozáznam 69 druhmi vtákov a cicavcov).
 • Pelz P., 1999. Rok v přírodě / Ein jahr in der natur a year in nature. 99 hlasů a zvuků z přírody / 99 stimmen aus der natur / 99 sounds of nature. PELZ - BIOPHON, Praha (CD audiozáznam).
 • Roché J.C. , 1989. Die Stimmen der Vögel Mitteleuropas. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart, 22s. + CD audiozáznam.
 • Roché J.C., Singer D. , 1987. Alle Vögel sind schon da Unsere Singvögel in Wort, Bild und Ton. Kosmos, Stuttgart (CD audiozáznam 97 druhov spevavcov).
 • Schälow E., Wendland V., 1964. Sang da nicht die Nachtigall? Neumann Vrlg., Kassel (1960), 160 s. + 2LP (zvukový záznam 44 druhov vtákov - Ernst Schälow).
 • Sounds of European Birds. http://www-stat.wharton.upenn.edu/~siler/masi/eurosongs.html.
 • Trilar T., 1999. Ljubljansko barje, skrivnostni svet živalskega oglašanja(audio CD). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
 • Trilar T., 2002. Gozdne ptice Slovenije (audio CD). Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
 • Trilar T., 2003. Slovenske žabe (audio CD).Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
 • Werner H., Bäumer W. (?). Vögeln und Säugern. Ein kleines Nachschlagwerk zum Kurs Bestimmungsübungen an Vögeln und Säugern. www.faunistik.net (nahrávky 17 druhov vtákov a 4 druhov žiab zhotovil Walter Bäumer).
 • Western Palearctic Bird Sounds - English explain.(zvuky 414 západopalearktických druhov vtákov).

Ilustrácie

Pri zostavení Atlasu živočíchov sú použité vybrané ilustrácie od nasledujúcich ilustrátorov:

 • Dan Bárta, Ede Basil, Zdeněk Breger, James Bond, Carl Brenders, Gunnar Brusewitz, Alena Čepická, Tomasz Cofta, S. Fox-Davies, Desselberger, Jan Dungel, J. Francis, E. Герасимчук, T. Hayward, Květoslav Hísek, Martin Holmer, V. Choc,Vladimír Javorek, S.Karalius, Jaromír a Libuše Knotkovi, Szabolcs Kókay, Mike Langman, Erik Leenders, Richard Lewington, M. Loates, Aristid Mošanský, Peter Nilsson, W.Oliver, František Severa, A. Сичкарь, Manuel Sosa, Daniele Occhiato, W. Siwek, J.W. Taylor, Carl Christian Tofte, Přemysl Vanke, Juan M. Varela, Ph. Weare, Susanne Weitemeyer, Harald Wiberg, Roger Willstedt, Richard Whittlestone, Martin Woodcock, Ferd.v.Wright, Wilhelm von Wright,Ігор Землянських, Dan Zetterström.

Pri zostavení Atlasu rastlín sú použité vybrané ilustrácie od nasledujúcich ilustrátorov:

 • Walter Mueller, Gustav Hegi, Carl Axel Magnus Lindman, Otto Wilhelm Thomé, Jacob Sturm.