Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

„Mať otvorenú myseľ a oči na stopkách“

Rubrika: Poradňa 18. 10. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku „Mať otvorenú myseľ a oči na stopkách“

V rámci školského programu Na túru s NATUROU vyhlasujeme III. ročník reportérskej súťaže OČI NA STOPKÁCH pre školský rok 2012/2013.

PRÍRODA SI BEZ NÁS PORADÍ. NAOPAK TO VŠAK NEPLATÍ

Ilustračná fotografia

Poškodzovanie životného prostredia nie je len jednou z okrajových senzácií v médiách. Odohráva sa každý deň v krajine okolo nás, v mestách, na uliciach...

V tom istom priestore sa však odohrávajú aj iné príbehy, skutky, činy ľudí, o ktorých sa naopak hovorí veľmi málo. Práve ony však môžu byť pozitívnym príkladom a inšpiráciou pre ostatných.

ORGANIZÁCIA A PRIEBEH SÚŤAŽE

Vyhlasovateľ:               Slovenská agentúra životného prostredia (Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania)

Téma:                          pozitívne a negatívne správanie sa človeka k prírode

Žáner:                          reportáž, esej 

Súťažiaci:                    členovia prieskumných skupín v školskom programe Na túru s NATUROU

Termín uzávierky:          5. júna 2013

Vyhlásenie výsledkov:   do 28. júna 2013

POSLANIE SÚŤAŽE -  "Mať otvorenú myseľ a oči na stopkách"

Hlavnou myšlienkou a poslaním súťaže je "mať oči na stopkách", zachytávať svoje pozitívne aj negatívne postrehy a pocity pri potulkách prírodou objektívom fotoaparátu alebo perom na papier a nastavovať nimi širokej verejnosti zrkadlo o vzťahu človeka k prírode.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Úlohou  súťažiacich  je  formou  reportáže  alebo  eseje  spracovať  príklady  pozitívneho  alebo negatívneho správania sa človeka k prírode, s ktorými sa osobne stretli (napríklad: vypaľovanie trávy, znečisťovanie miestneho potoka, obnova náučného chodníka, vyčistenie studničky, objavenie krás prírody  a podobne).

AKO SA DO SÚŤAŽE PRIHLÁSIŤ A STAŤ SA SÚČASŤOU KAMPANE?

  1. Vytvorte si prieskumnú skupinu a zaregistrujte ju na webovom portáli školského programu Na túru s NATUROU.
  2. Majte "oči na stopkách"! Počas cesty do školy, mestom alebo pri potulkách prírodou si všímajte okolie - vzťah človeka k prírode.
  3. Prostredníctvom fotoaparátovzachyťte svoje postrehy pozitívneho alebo negatívneho správania sa človeka k svojmu životnému prostrediu.
  4. Svoje postrehy a zážitky spracujte formou reportáže alebo eseje a s fotodokumentáciou publikujte na webovom portáli v rubrike Oči na stopkách.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

1. REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH - najlepšia reportáž

          A. ZÁKLADNÉ ŠKOLY- vedúci prieskumnej skupiny

          B. ZÁKLADNÉ ŠKOLY- jednotlivci

         C. STREDNÉ ŠKOLY   - vedúci prieskumnej skupiny

         D. STREDNÉ ŠKOLY   - jednotlivci

2. BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH - tematicky najvýstižnejšia fotografia prieskumnej skupiny

          E. ZÁKLADNÉ ŠKOLY- prieskumná skupina

          F. STREDNÉ ŠKOLY   - prieskumná skupina

PODMIENKY SÚŤAŽE

  • Súťažiaci musia byť autormi publikovanej reportáže - textu a sprievodnej fotodokumentácie.
  • Žiak, ktorý je registrovaným členom prieskumnej skupiny, vystavuje eseje a reportáže na portál sám prostredníctvom svojho vytvoreného účtu.
  •  Pedagóg  na portál vystavuje iba svoje reportáže a eseje (nie eseje svojich žiakov).
  • Reportáže musia byť publikované na webovom portáli: www.snaturou2000.sk v rubrike Oči nastopkách.

HODNOTENIE A CENY

Eseje a reportáže bude hodnotiť odborná porota zložená z redaktorov časopisu Enviromagazín a odbornýchzamestnancov Centra tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia.

Porotou vybrané najlepšie reportáže budú ocenené hodnotnými praktickými cenami. So súhlasom autorov budú ocenené reportáže uverejnené v časopise Enviromagazín a na Enviroportáli.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV         

  • Do súťaže budú zaradené všetky reportáže (spĺňajúce stanovené kritériá) publikované v internetovej rubrikeškolského programu Na túru s NATUROU: Oči na stopkách do 5. júna 2013.
  • Výsledky súťaže budú vyhlásené do 28. júna 2013.

Poznámka:Do súťaže budú zahrnuté aj príspevky publikované pred obdobím vyhlásenia súťaže - od 21. mája 2012.

Stiahnite si propozície súťaže Oči na stopkách (4,5 MB, .pdf)

Pracovný tím programu