Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Územia európskeho významu

Rubrika: Poradňa 4. 12. 2010 Autor:
Ikona článku Územia európskeho významu

V programe Na túru s NATUROU sa zapájate prostredníctvom pozorovaní do poznávania niektorých druhov, pre ktoré na Slovensku vyhlasuje Štátna ochrana prírody špeciálne chránené územia – takzvané územia európskeho významu, ktoré spolu s chránenými vtáčími územiami tvoria sústavu území Natura 2000.

Práve tieto územia majú za úlohu pomôcť pri ochrane druhov, ktoré spoločne v prírode fotografujete, o ktorých si zapisujete údaje a publikujete nálezy na internete. Na Slovensku máme až 381 území európskeho významu, ktoré sú rôznorodo roztrúsené  po celom Slovensku. A je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti k nim pribudnú ďalšie. Určite máte nie jedno územie aj neďaleko vášho domova, stačí sa pozrieť na priloženú mapu.

ImageÚzemie európskeho významu Veľká Fatra

Každé územie je identifikovateľné pomocou kódu a názvu územia. Niektoré územia sú malé, ale je mnoho území, ktoré majú pomerne veľkú rozlohu.
Najmenším územím je SKUEV0042 Bradlo s reálnou výmerou len 100 m2 a chráni vstup do jaskyne, v ktorej žije viacero druhov netopierov.
Najväčšie je SKUEV0307 Tatry s výmerou až 61 735 hektárov a je navrhnuté na ochranu pomerne veľkého množstva rôznorodých biotopov a druhov.

Územia európskeho významu sa môžu prekrývať s chránenými územiami, ktoré existovali na Slovensku už predtým, tak ako je to v prípade Tatranského národného parku, ktorého určitá časť je súčasne aj navrhovaným územím európskeho významu. Vyplýva to zo skutočnosti, že niektoré prírodné hodnoty, ktoré na Slovensku chránime sa na základe nášho vstupu do Európskej únie stali významné nielen pre Slovensko, ale pre celú Európu ako takú.

Čo je úlohou území európskeho významu?

ImageÚzemie európskeho významu Horný vrch

Príroda je plná dynamických procesov, neustále meniacich sa podmienok a činnosť človeka môže narušiť rovnováhu, ktorá v prirodzených podmienkach existuje. Biotopy a druhy žijúce v priestore, ktorý je silne narušený ľudskou činnosťou trpia pod vplyvom tlaku a postupne strácajú schopnosť existovať v zlých podmienkach, z územia sa postupne vytrácajú. Hovoríme tomu, že sú v nepriaznivom stave. A práve tu nastupuje úloha území európskeho významu. Ich úlohou je zabezpečiť priaznivý stav druhov a biotopov tak, aby všetky druhy a biotopy mali vhodné podmienky na existenciu v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.

Avšak ľudská činnosť je často aj hodnotným prínosom z hľadiska prírody a jej ochrany. Nádherné lúky, plné lúčnych kvetov by na mnohých miestach neexistovali, keby ich človek pravidelne neobhospodaroval a nekosil.
Každému biotopu a druhu teda vyhovujú iné podmienky na život a úlohou človeka v územiach európskeho významu je práve zabezpečenie vhodného prístupu, vhodného

ImageÚzemie európskeho významu Mešterova lúka na Záhorí

obhospodarovania takzvaného vhodného manažmentu územia takým spôsobom, aby to vyhovovalo všetkým druhom a biotopom, ktoré sa v danom území vyskytujú.

Územia európskeho významu na Slovensku sú rôznorodé a chránia nielen biotopy a druhy vo vysokých horách, lesoch, ale aj na mokradiach, v potokoch a riekach, na lúkach a pasienkoch a mnohých iných prírode vzácnych lokalitách.

Ich sila je práve v pokrytí značnej časti Slovenska (11,5 % výmery Slovenska) a zároveň výraznej variability prírodných hodnôt (66 typov biotopov, 150 druhov živočíchov, 50 druhov rastlín).

Ako sa správať v územiach európskeho významu?

ImageTabuľa označujúca územie eur. významu (foto B. Faško)

Všeobecné pravidlá správania sa v prírode sú všeobecne známe, avšak ako sa správať práve v územiach európskeho významu? Mohlo by sa zdať, že pre tieto územia platia špeciálne pravidlá v porovnaní s inými kategóriami chránených území. Nie je to však pravda, keďže tieto územia sa u nás vyhlasujú v rámci našich kategórií chránených území a to najčastejšie ako chránený areál alebo prírodná rezervácia. Na vstup do územia nás upozorní tabuľa, ktorá uvádza kategóriu chráneného územia a pod ňou je umiestnený stupeň ochrany, avšak nie v každom území osadené tabule nájdeme, keďže proces vyhlasovania týchto území ešte len začal.

Na Slovensku máme 5 stupňov ochrany,
pričom prvý stupeň je základný a piaty stupeň je najvyšší s najprísnejšími pravidlami. To znamená, že čím vyšší stupeň ochrany tým pozornejší a opatrnejší musíme byť. Už od tretieho stupňa ochrany nie je povolené pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka, táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň a nie je možný ani zber plodov ako sú napríklad čučoriedky, brusnice, maliny a iné plody rastlín.

Nikdy však nesmieme zabúdať, že nie len v chránených územiach je potrebné chrániť prírodu, mali by sme ju chrániť kdekoľvek bez ohľadu na stupne ochrany. Stupne ochrany nám len pomáhajú právne, pomocou zákona, ale skutočný ochranca prírody nikdy úmyselne nepoškodí prírodu nech sa už nachádza kdekoľvek.
Človek by nemal zabúdať že je súčasťou prírody a keď ju bude chrániť a uchovávať jej hodnoty rovnako bude chrániť aj sám seba. Ak sa chcete dozvedieť o územiach európskeho významu viac navštívte internetovú stránku Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Súvisiace odkazy:

Interaktívna mapa území európskeho významu (Štátna ochrana prírody SR)
Chránené vtáčie územia

.

.

.