Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Chránené vtáčie územia

Rubrika: Poradňa 1. 4. 2011 Autor:
Ikona článku Chránené vtáčie územia

Apríl je mesiac, kedy k nám prilieta najviac sťahovavých vtákov. Aj Svetový deň vtáctva sa oslavuje práve z tohto dôvodu 1. apríla. V článku vám preto prinášame informácie o chránených vtáčích územiach a stave ich vyhlasovania na Slovensku.

Vtáky sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody a ich úloha v ekosystéme je nenahraditeľná. Prostredníctvom programu Na túru s naturou mapujete aj vtáčie druhy ako napr. bocian biely, brhlík lesný, cíbik chochlatý a mnohé ďalšie. Dôležité je vedieť, že zákonom chránené sú všetky druhy prirodzene sa vyskytujúcich vtákov na našom území. Vo vyhláške je uvedených až 340 druhov vtákov, ktoré sa u nás vyskytujú bežne, ale aj sú tam uvedené aj druhy, ktoré sa objavujú na našom území len veľmi sporadicky. V rámci území sústavy Natura 2000 existujú pre vtáky špeciálne chránené územia:

Chránené vtáčie územia

Mapa chránených vtáčích územíMapa 41 chránených vtáčích území na Slovensku (Zdroj: ŠOP SR)

Na Slovensku je vyčlenených 41 takýchto území, ktoré svojou výmerou pokrývajú 27 % celoštátnej výmery. Sú prioritne navrhnuté pre 81 vybraných druhov vtákov na základe smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch). V súčasnosti je už vyhlásených 34 území a 7 je ešte potrebné vyhlásiť v dohľadnej dobe. Územia sú rôznorodé, svojou výmerou je najmenšie Dubnické štrkovisko a najväčším územím sú Volovské vrchy vo východnej časti Slovenska.

Každé vyhlásené chránené vtáčie územie má svoju samostatnú vyhlášku vrátane zakázaných činností, ktoré sú uvedené pre každé chránené vtáčie územie jednotlivo podľa typu samotného územia a majú rôznorodý charakter. Zakázané činnosti sa napr. v lesoch často týkajú výskytu hniezd dravcov a spôsobu obhospodarovania v ich okolí, zákazov odstraňovania dutinových stromov, na lúkach často ide o určenie zákazu určitého spôsobu obhospodarovania ako napr. mechanizované kosenie lúk smerom od okraja do stredu a ďalšie zákazy, ktorých porušenie  môže ohroziť samotnú ochranu druhov.

SKCHVU030 - TatrySKCHVU030 Tatry - územie vyčlenené za účelom zachovania
viacerých biotopov druhov vtákov európskeho významu
(v súčasnosti ešte nevyhlásené)

Napríklad v prípade chrapkáča poľného (Crex crex)  je pri kosení lúk žiadúce, aby sa mechanizmami kosilo smerom od stredu lúky až po jej okraj, aby mali jedince ukrývajúce sa vo vysokej tráve šancu na útek. Ak je kosba realizovaná smerom od okrajov ku stredu, niektoré jedince ostanú ukryté práve v malej stredovej časti, kde nakoniec prídu o život, keďže už nemajú kam utiecť. V niektorých prípadoch je potrebné posunúť termín kosby takým spôsobom, aby jedince stihli bez problémov vyhniezdiť.

V prípade že by sa kosilo skôr, môžu prísť o znášku alebo o mláďatá. Je dobré poznať jednotlivé zakázané činnosti pre chránené vtáčie územie, ktoré často navštevujeme, aby v prípade potreby bolo možné upozorniť orgán ochrany prírody o prípadnom porušení zakázaných činností. Praktickým príkladom môže byť napr. nahlásenie hniezda bociana čierneho (Ciconia nigra) a jeho umiestnenia v prípade, že v okolí prebieha lesná hospodárska činnosť a práve táto činnosť je uvedená medzi zakázané v danom území. Ak takéto hniezdo objavíme a v okolí prebieha ťažba dreva, je vhodné v tomto prípade túto skutočnosť nahlásiť príslušnej správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky alebo priamo príslušnému obvodnému úradu životného prostredia. Jednotlivé kontakty na kompetentné osoby je možné nájsť na stránkach www.sopsr.sk a www.kuzp.sk.

ImageMláďatá bociana čierneho (Ciconia nigra) na hniezde

Rovnako postupujeme aj v prípade porušenia ktorejkoľvek inej zakázanej činnosti. Znalosť skutočností, čo sa v danom území smie a čo nie je v tomto prípade rozhodujúca, pretože vo všetkých chránených vtáčích územiach platí len prvý, základný stupeň ochrany a bežne sa v nich hospodári.

Platné vyhlášky ku všetkým vyhláseným chráneným vtáčím územiam môžete nájsť na stránkach Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v časti NATURA 2000.
Chránené vtáčie územia sú významnou súčasťou celoeurópskej siete chránených území a do určitej miery územnou ochranou prispievajú k praktickej ochrane nielen samotných druhov, ale čo je nemenej dôležité aj ich biotopov, ktoré tvoria prekrásnu mozaiku našej slovenskej prírody, ktorú sa spoločne snažíme chrániť.

.

.

.

Súvisiace odkazy:

Územia európskeho významu
Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území
Interaktívna mapa území európskeho významu (Štátna ochrana prírody SR)
Interaktívna mapa chránených vtáčích území na Slovensku (Štátna ochrana prírody SR)

.