Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

O školskom programe Na túru s NATUROU

Poslanie školského programu a jeho záverečná bilancia

Školský program bol prevádzkovaný v období rokov 2009 až 2019. Bol určený pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl.

 • Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prevádzkovala školský program Na túru s NATUROU od školského roku 2009/2010. Pôvodne bol program určený len pre žiakov II. stupňa základných škôl a stredných škôl. Na základe kladných ohlasov a odporúčaní samotných pedagógov, bola cieľová skupina rozšírená aj o žiakov I. stupňa. V takej forme bol program prevádzkovaný až do jeho ukončenia v školskom roku 2018/2019. 

 • Hlavným cieľom programu bolo v rámci projektového vyučovania na školách vytvoriť pozorovacieIlustračný obrázok a výskumnícke skupiny žiakov, zamerané na terénny prieskum výskytu rastlín a živočíchov. V rámci skúmaných lokalít, ktoré si každá skupina určila sama, žiaci dokumentovali výskyt a životné prostredie 100 vybraných druhov rastlín, 100 vybraných druhov živočíchov a 17 druhov inváznych rastlín. Základné informácie o jednotlivých druhoch žiakom poskytli Atlas rastlín, Atlas živočíchov a Atlas inváznych rastlín. Fotografie, audiozáznamy alebo videosekvencie (doklady výskytu druhov na mapovaných lokalitách) následne vystavovali v Galérii nájdených druhov.

 • Prieskumné skupiny mali zároveň možnosť poukazovať na pozitívne aj negatívne javy v prírode, realizovať vlastné ekologické projekty, zamerané napríklad na vytváranie hniezdnych príležitostí pre živočíchy, ošetrovanie mravenísk, sledovanie čistoty životného prostredia pomocou bioindikátorov a pod.

 • V rámci programu sa žiaci učili pracovať s rôznymi pomôckami podľa pripravených metodických pokynov. Výsledky mapovania výskytu jednotlivých druhov následne overoval vybraný tím odborníkov.

 • Program si za roky svojej existencie našiel mnohých fanúšikov z radov učiteľov, aj žiakov, ktorí usilovne mapovali krásy našej prírody. Podľa záverečnej správy sa do programu zapojilo celkom 230 prieskumných skupín, zložených z 1257 prieskumníkov. V Galérii nájdených druhov bolo zaznamenaných 2359 záznamov o výskyte mapovaných rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa vyskytovali na 327 lokalitách.

 • Stiahnite si Záverečnú správu školského programu Na túru s NATUROU (.PDF, 21 MB).

Inšpirácia programu

Školský program Na túru s NATUROU nadväzoval na projekt Živá príroda, ktorý Slovenská agentúra životného prostredia realizovala v rokoch 2001 - 2003.

Illustračný obrázok
 • Program Na túru s NATUROU bol zameraný na poznávanie prírody blízkeho okolia škôl. Prieskumné skupiny žiakov a učiteľov sledovali jej biodiverzitu, t. j. zastúpenie rastlinných a živočíšnych druhov.

 • Inšpiráciou programu bol veľmi úspešný projekt na mapovanie biodiverzity s názvom Živá príroda (2001 - 2003), ktorého cieľom bolo vyučovanie žiakov priamo v učebni prírody. Za jeho realizáciu získalo Slovensko dve medzinárodné uznania - striebornú cenu - The Green Apple Awards 2003 od Green Organisation (november 2003) a certifikát The World Award for Sustainability 2004 od Energy Globe (apríl 2005).

 • Metodika školského programu Na túru s NATUROU bola projektu Živá príroda veľmi podobná. Podstatnou inováciou programu Na túru s NATUROU bolo využívanie informačných technológií a internetu priamo členmi prieskumných skupín - žiakmi a učiteľmi. V rámci programu sa žiaci dostali do prírody, ale okrem prírodovedy, vlastivedy a geografie sa zdokonaľovali aj v práci s počítačom.

Aktivity v rámci programu

Metodicky bol postup mapovania výskytu druhov rozdelený na práce v teréne a práce na internete.

Žiaci a učitelia realizovali tieto aktivity:

PRÁCE V TERÉNE:

Pozorovanie v teréne

 • Výber vhodných mapovaných lokalít v prírode.
 • Realizácia terénneho prieskumu na mapovaných lokalitách.
 • Dokumentovanie výskytu mapovaných druhov na lokalitách vo forme fotografií, audiozáznamov a videozáznamov.

PRÁCE NA INTERNETE:

Spracovanie výsledkov na PC
 • Registrácia prieskumnej skupiny do programu.
 • Zakreslenie mapovaných lokalít do interaktívnej mapy.
 • Vkladanie dokladov výskytu (foto, audio, video) druhov do galérie nájdených druhov.
 • Prispievanie do Spravodajcu Na túru s NATUROU vo forme článkov v rubrikách Ako sme mapovali, Ekologické projekty, Oči na stopkách.

Pracovný tím školského programu Na túru s NATUROU

Na príprave a realizácii programu sa podieľal tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia*. SAŽP je odborná príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá plní odborné úlohy v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Jednou z hlavných úloh SAŽP je aj zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO).

Školský program Na túru s NATUROU bol ponúkaný školám od školského roku 2009/2010 do školského roku 2018/2019. Pracovný tím programu zabezpečil vytvorenie celkovej metodiky a realizáciu programu, vrátane prevádzky webového sídla programu snaturou2000.sk.

Pracovný tím programu:

Tomáš KIZEK, Rudolf NAVRÁTIL, Peter KAPUSTA, Miloslav KMEŤ, Marek HUBÁČEK, Stanislav HUPIAN, Marián HORVÁTH, Jana ŠUTKOVÁ, Martin ZEMAN, Jana ŠIMONOVIČOVÁ, Katarína KOSKOVÁ, Alena KOSTÚRIKOVÁ, Hana PANČÍKOVÁ, Andrej ŠVEC, Soňa CHRIENOVÁ.

V rámci programu pracoval aj odborný tím, ktorý svojimi radami a aktuálnymi informáciami v Spravodajcovi Na túru s NATUROU pomáhal prieskumným skupinám v mapovaní. Zároveň sa podieľal na overovaní správnosti určovania jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov.

Odborný tím programu**:

 • RNDr. Peter BAČKOR, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 • Mgr. Ján ČERNECKÝ, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
 • Mgr. Peter KAPUSTA, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Mgr. Ján KAUTMAN, Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava
 • Ing. Tomáš KIZEK, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Mgr. Jaroslav KOŠTÁL, PhD., Fakulta prírodných vied UKF, Nitra
 • RNDr. Elena MARTINCOVÁ, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
 • RNDr. Vladimír SLOBODNÍK, CSc., Štátna ochrana prírody SR, Prievidza

Spolupracovníkom školského programu bol aj doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc. z Výskumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV v Starých Horách, ktorý obohatil portál programu o svoje rozprávkové príbehy z prírody v sekcii Rozprávky Miroslava SANIGU.

* - Údaje o jednotlivých členoch pracovného tímu sú z obdobia, kedy boli súčasťou tímu školského programu a nemusia zodpovedať súčasnému stavu.

** - Akademické a vedecké tituly, ako aj príslušnosť k inštitúcií sú platné k obdobiu realizácie projektu.

Školský program Na túru s NATUROU bol realizovaný v rámci projektu Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti rozvoja ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) a bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Webové sídlo www.snaturou2000.sk bolo vytvorené na podporu školského programu Na túru s NATUROU, ktorý bol na školách realizovaný v rokoch 2009 - 2019. Obsah webového sídla už nie je aktualizovaný, ale webové sídlo zostáva prevádzkované na vzdelávacie účely.


Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
+421 48 4374 197
www.sazp.sk
E-mail: info@snaturou2000.sk

Dátum vytvorenia webového sídla: 1. 9. 2009
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2020