Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Chránené krajinné oblasti a biosférické rezervácie

Rubrika: Poradňa 28. 2. 2011 Autor:
Ikona článku Chránené krajinné oblasti a biosférické rezervácie

Človek odpradávna využíval prírodné zdroje k tomu aby dokázal prežiť, uživiť sa. Pôvodnú krajinu premenil na poľnohospodársku, vytvoril polia, pasienky, ovocné sady, vinice.

Štyri biosferické rezervácie na Slovensku

V poslednej dobe sa však rapídne upúšťa od tradičného poľnohospodárstva, polia a lúky zarastajú, z krajiny miznú staré bútľavé stromy a to spôsobuje pokles početnosti  mnohých druhov, ktoré sú na takéto špecifické prostredie viazané. Rozorávanie malých políčok do jednoliatych celkov, intenzifikácia poľnohospodárstva, zarastanie lúk, vysádzanie a šírenie nepôvodných druhov spôsobuje znižovanie biologickej rozmanitosti v prírode. Preto je veľmi dôležité podporovať miestnych poľnohospodárov aby sa udržali tradície, ktoré tu boli po stáročia a napomohli týmto spôsobom života nielen sebe ale aj prírodným hodnotám. K tomu by mali slúžiť práve biosferické rezervácie (BR) a chránené krajinné oblasti (CHKO). V rámci programu UNESCO Človek a biosféra boli doteraz vyhlásené štyri biosferické rezervácie na Slovensku:

  1. biosférická rezervácia (BR)Východné Karpaty zasahujúca na územie troch susediacich krajín - Slovenska, Poľska a Ukrajiny
  2. BR Tatry, ktorá presahuje hranice Slovenska a Poľska
  3. BR Slovenský kras
  4. BR CHKO Poľana

14 chránených krajinných oblastí na Slovensku

ImageChránené krajinné oblasti v SR.

Chránené krajinné oblasti  sú rozlohou spravidla rovnaké ako národné parky a majú nad 1000 ha, ale platí tam všeobecne nižší stupeň ochrany ako v národných parkoch tzv.druhý stupeň ochrany, ktorý umožňuje lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce.

V treťom stupni ochrany sú tieto športové aktivity zakázané. Súhlas štátnej ochrany prírody je potrebný pri činnostiach ako je výsadba drevín, používanie hnojív, výstavbu lesných ciest a zvážnic, pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, vykonávanie technických geologických prác atď. Na Slovensku máme aktuálne 14 vyhlásených chránených krajinných oblastí.

Prostrediu, ktoré človek tradičným spôsobom obhospodaroval sa prispôsobili viaceré druhy rastlín a živočíchov. Pozmenené prostredie im ponúka vhodné podmienky na prežitie. Niektoré druhy sa stali dokonca viazané na takýto typ krajiny a bez neustáleho  ľudského manažmentu by sa z krajiny vytratili. Manažovať poľnohospodárske práce je potrebné aj v chránených územiach. Pravidelné kosenie a spásanie lúk dobytkom  je vítaným pomocníkom pre ochranu vzácnych rastlín ako sú orchidey.
Vedeli ste, že na Slovensku rastú takéto "exotické krásky"?

Príkladom typického tradičného obhospodarovania je aj BR CHKO Poľana, kde sa na určitých miestach ešte môžeme stretnúť s tradičným obrábaním polí, lúk a pasienkov, ktoré vytvárajú typickú mozaikovitú krajinnú štruktúru. Takéto prostredie radi obsadzujú poľné a krovinné druhy vtákov. Pomerne vzácne sa vyskytujúci strakoš kolesár (Lanius minor) je závislý na takomto type krajine a práve pod Poľanou prežíva v súčasnosti najsilnejšia populácia v strednej Európe. V starých sadoch rád hľadá potravu vzácnejší ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus). Typické medze sú útočiskom pre viaceré druhy plazov. Na miestach, kde sa od tradičnej formy obhospodarovania upúšťa, preukázateľne ubúdajú druhy ako sú napr. vrabce poľné, jarabice, pipíšky.

Biosferické rezervácie a chránené krajinné oblasti by mali  slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života medzi človekom a prírodou. Podporujú aktívny prístup miestneho obyvateľstva k tomu aby bolo zachované tradičné poľnohospodárstvo a zároveň aj prírodné a genetické zdroje, krajinný ráz a nemôžme zabudnúť ani na prispievanie k zachovaniu zvykov, folklóru, ktoré majú nenahraditeľný význam pre našu kultúru a sú neoddeliteľnou súčasťou našej slovenskej krajiny a jej typického rázu.

.

Súvisiace odkazy:

Územia európskeho významu
Význam mokradí na Slovensku

.

.