Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Prírodné rezervácie – oázy života

Rubrika: Poradňa 4. 11. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Prírodné rezervácie – oázy života

Človek prešiel krížom – krážom celé Slovensko, zanechal stopy svojej činnosti takmer všade okrem miest, na ktorých sú strmé svahy a terén je len veľmi ťažko dostupný a taktiež miest, ktoré sú pomerne vzdialené od usadlostí a miest.

Obrázok 1

V rámci celého územia Slovenska sa roztrúsene vyskytujú maloplošne chránené územia, do ktorých ľudia svojou činnosťou nezasahujú, kde prežíva pôvodný les s množstvom mŕtveho dreva, teplomilné lúky na skalných podkladoch už desiatky rokov každoročne zakvitnú vzácnymi druhmi rastlín, živočíchy žijú bez toho, aby čo i len raz za život videli človeka a prírodné procesy nie sú ničím rušené.

Tieto územia nazývame prírodné rezervácie a platí v nich najprísnejší stupeň ochrany. Chránia pôvodné biotopy, ohrozené druhy rastlín a živočíchov, taktiež geologické útvary a vodné zdroje. V prírodných rezerváciách majú ľudia len obmedzený prístup. Môžu sa pohybovať len po vyznačených turistických chodníkoch a v žiadnom prípade nie je dovolené chodník svojvoľne kdekoľvek opustiť. V prípade svojvoľného pohybu mimo vyznačenej turistickej trasy sa jedná o porušenie zákona.

Prírodné rezervácie patria medzi to najcennejšie čo na Slovensku máme, a práve preto je potrebné správanie v nich a v ich okolí prispôsobiť prírode, rešpektovať podstatu územia a mať na pamäti fakt za akým účelom boli vytvorené - pre ochranu prírodného dedičstva. Mali by sme sa správať ticho, pretože je zakázané akékoľvek rušenie živočíchov. Jedinečné sú hlavne tzv. národné prírodné rezervácie, ktoré majú nadregionálny charakter.

Na výskum rastlín a živočíchov je nutné povolenie orgánov ochrany prírody, ktoré udelia výnimku, na základe ktorej je možné realizovať mapovanie, inventarizačný výskum či iné vedecké pozorovania. Výnimka je taktiež potrebná pre horolezeckú činnosť.
Na Slovensku bolo doteraz vyhlásených 388 národných rezervácií a 219 národných prírodných rezervácií vrátane dvoch súkromných prírodných rezervácií Vlčia a Rysia na východe Slovenska.

K najzachovalejším biotopom prírodných rezervácii patria pralesy: Badínsky prales, Dobročský prales patria medzi národné prírodné rezervácie. Hodnotu niektorých našich národných prírodných rezervácií ocenila aj Rada Európy, ktorá Dobročskému pralesu udelila v r. 1998 Európsky diplom, ktorý musí každých 5 rokov znova obhájiť. To nie je možné inak, ako jemným a šetrným organizovaním návštev a rovnako šetrným obhospodarovaním okolitých hospodárskych lesných porastov. V rámci niektorých rezervácií boli vybudované náučné chodníky, ktoré informujú o cennostiach daného územia a určite sú dobrým tipom na výlet aj do vášho okolia.

Bohužiaľ aj napriek všetkým týmto opatreniam a zákonom sa nájdu ľudia, ktorí bez úcty a svedomia poškodzujú časti našich najcennejších území. Je potrebné aby sa medzi ľuďmi zdvihlo environmentálne povedomie, aby si začali viacej vážiť prírodné hodnoty a prestali ich poškodzovať. A k tomu môžeme prispieť svojimi vedomosťami a aktívnym prístupom k ochrane prírody aj my sami...

.

Súvisiace odkazy:

Chránené vtáčie územia
Chránené krajinné oblasti a biosférické rezervácie
Územia európskeho významu

.

.

.