Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Sieť území európskeho významu na Slovensku sa rozšírila o 97 nových území

Rubrika: Poradňa 30. 11. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Sieť území európskeho významu na Slovensku sa rozšírila o 97 nových území

Územia európskeho významu sú súčasťou siete Natura 2000 a sú vytvorené práve za účelom ochrany druhov a biotopov, ktoré sa aj vy prostredníctvom projektu Na túru s NATUROU snažíte spoznať a mapovať.

V novembri 2011 sa spomínaná sieť území na Slovensku rozširuje o 97 nových území eur. významu. Nové územia sú rozmiestnené rôznorodo v rámci celého Slovenska a v podstate dopĺňajú pôvodný zoznam (Obr. 1). Väčšinou sa jedná o územia s menšou výmerou a doplňujú ochranu pre podstatnú časť cenných prírodných hodnôt Slovenska. Na základe vyššie uvedeného, vláda SR 31.10. 2011 schválila pod číslom uznesenia 577/2011 návrh aktualizácie národného zoznamu území európskeho významu. Jedná sa o dôležitý krok smerujúci k splneniu požiadaviek Európskej komisie a plneniu si záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii. Územia sa dopĺňali predovšetkým pre ochranu niektorých nedostatočne pokrytých druhov (napr. ryby, bezstavovce, atď.) a biotopov (napr. lužných lesov). Doplnenie sa týka 97 území na výmere 11 989 ha, čím sa celkový podiel území európskeho významu z rozlohy Slovenska zvýši z 11,7 % na 11,9 %. (priemer v EÚ je 13,6 %). Odborný návrh lokalít spracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, ktorá sa požiadavkami Európskej komisie zaoberá od roku 2006.

Doplnené územia buď priamo nadväzujú na pôvodné územia, tzn. že ich rozširujú alebo sú to samostatné územia.

Jedným z území, ktoré rozširujú pôvodné územie eur. významu je napr. aj Alúvium Hrona, ku ktorému sa pričlenila časť od Brezna po Banskú Bystricu (pôvodne bola zaradená len časť horného toku Hrona). V území bude platiť zvýšená ochrana pre biotopy brehových porastov, viacerých druhov rýb, obojživelníkov, vydru, ale aj pre pomerne vzácne mihule. Územie je známe aj širokej verejnosti, špeciálne vodákom, ktorí často splavujú úseky od obce Nemecká a počas splavu prechádzajú práve novo doplneným územím eur. významu.
Územie má jednoznačne potenciál pre budúcnosť aj vzhľadom na fakt, že sa nachádza blízko okolitých obcí, tým pádom má dobré predpoklady na využitie pri environmentálnej výchove, budovanie náučných chodníkov, vytváranie oddychových zón, využitie na rekreáciu pri vodáckych aktivitách atď.
Blízkosť ľudských obydlí však vplýva na územie aj negatívne. V samotnom koryte rieky hlavne počas jarných období je možné vidieť naplavené pomerne veľké množstvo hrubého komunálneho odpadu, brehy sú často v pomerne veľkej miere porastené inváznymi druhmi rastlín, územie je ohrozené aj samotnou zástavbou v obciach blízko pri koryte rieky, rozširovaním alebo stavbou nových ciest v tesnej blízkosti rieky a ďalšími faktormi, ktoré negatívne vplývajú na samotné územie. Uvedené problémy sú však zároveň výzvou pre spracovanie nových projektov, ktoré by stav v území do budúcnosti vylepšili a môžu slúžiť ako inšpirácia pre miestne mimovládne organizácie, ale aj štátnu sféru pre realizáciu potrebných aktivít na zlepšenie stavu územia ako takého.

Príkladom samostatného územia, ktoré pôvodne bolo prírodnou rezerváciou a teraz dostane aj status územia eur. významu je napr. Vrchslatina. Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu smrekových lesov na rašeliniskách a druhov európskeho významu mloka karpatského a kunky žltobruchej. Neďaleko Slovenskej Ľupče sa rozširuje taktiež územie Mackov bok, v ktorom skoro na jar môžeme vidieť kvitnúť krásne poniklece.

97 nových území eur. významu určite do budúcnosti prispeje k ochrane prírody na Slovensku a poskytne možnosť aj Vám pre spoznanie ďalších prírodných krás.

.

Súvisiace odkazy:

Prírodné rezervácie - oázy života

Chránené vtáčie územia
Chránené krajinné oblasti a biosférické rezervácie
Územia európskeho významu

.

.

.